หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์ (โทร.0-2319-0931 และ 0-2319-1900)

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
ตารางค่าใช้จ่าย (เฉพาะปริญญาโท)

คณะนิติศาสตร์ (โทร.0-2310-8188)

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต       [เงื่อนไขการรับสมัคร]

คณะบริหารธุรกิจ (โทร.0-2310-8221)


- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการบัญชี


คณะมนุษยศาสตร์ (โทร.0-2310-8263)


- สาขาวิชาไทยศึกษา
- ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาการแปล
  ภาษาจีน-ไทย

  ภาษาเยอรมัน-ไทย
  ภาษาฝรั่งเศส-ไทย
  ภาษาอังกฤษ-ไทย


คณะศึกษาศาสตร์ (โทร.0-2310-8335-41,8327)

- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- การศึกษาเพื่อการพัฒนา
- การบริหารการศึกษา
- การประเมินและการวิจัยการศึกษา    (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
- นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   [เงื่อนไขการรับสมัคร]
- การสอนภาษาไทย             [เงื่อนไขการรับสมัคร]
- คณิตศาสตรศึกษา

- การจัดการอาชีวศึกษา   (ภาคปกติ, ภาคพิเศษ)

คณะวิทยาศาสตร์ (โทร.0-2319-2199)

- เคมีประยุกต์      [เอกสารเพิ่มเติม ป.เอก และป.โท]
- ชีววิทยา
- คณิตศาสตร์
- ฟิสิกส์
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะรัฐศาสตร์ (โทร.0-2310-8469-70)

- รัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ (โทร.0-2310-4531,4527)

- เศรษฐศาสตร์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ภาคปกติ, ภาคพิเศษ)    [เงื่อนไขการรับสมัคร]

คณะสื่อสารมวลชน (โทร. 0-2310-8980)

- สื่อสารมวลชน(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

 
©บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-310-8560-65

กลับสู่ด้านบน

กลับสู่ด้านบน