นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหน้าอนุมัติในดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ได้ที่นี่ ::
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ป.ณ. 1099 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10241 อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 02-3108560-61,64