นักศึกษาที่มาติดต่อ ขอทำเอกสารสำคัญต่างๆ ณ บัณฑิตวิทยาลัย สามารถตรวจสอบสถานะแล้วเสร็จของเอกสารได้ที่นี่ ::
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ป.ณ. 1099 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10241 อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 02-3108560-61,64
e-mail:graduate@ru.ac.th