รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท มีความแตกต่างดังนี้

รายละเอียด

หลักสูตรส่วนกลาง (หัวหมาก กทม.)

ส่วนวิทยบริการฯ ต่างจังหวัด

โครงการพิเศษ
ส่วนกลาง/ต่างจังหวัด

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

>>รายละเอียดการรับสมัคร ปี 60 <<

>>แผนที่มหาวิทยาลัยและสถานที่รับสมัคร<<

ปิดรับสมัคร

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<


>>ปฏิทินการรับสมัคร ปี 60<<

>>รายละเอียดการรับสมัคร ปี 60<<

>>ประกาศรับสมัครจากโครงการต่างๆ<<

เปิดสอนที่

เฉพาะส่วนกลาง กทม. เท่านั้น

เฉพาะสาขาวิทยบริการทั้ง 23 จังหวัด

มีทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด

วันเปิดรับสมัคร

เปิดรับปีละ 1 ครั้ง

เปิดรับสมัคร ม.ค. - มิ.ย.

โครงการกำหนดวันเปิดรับสมัครเอง

รับสมัครทาง ไปรษณีย์
รับสมัครทาง Internet

ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร

สมัครได้ทางออน์ไลน์และ ณ สาขาวิทยบริการฯ

ให้ดูจากประกาศของโครงการฯ

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

ปิดรับสมัคร

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-3108563

หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดพร้อมกันหลายหลักสูตร ทุกคณะ

มี 2 หลักสูตร

1 โครงการต่อ 1 หลักสูตร

1.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรจะใช้หลักสูตรเดียวกับส่วนกลาง

 

และมีบางโครงการใช้หลักสูตรเฉพาะ

2.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

 

การจัดการเรียนการสอน

บัณฑิตศึกษาของคณะจะเป็นผู้จัดตารางการเรียนการสอน

บัณฑิตศึกษาของคณะและสาขาจะเป็น

โครงการพิเศษจะเป็นผู้จัดตาราง

ผู้ควบคุมและดูแลการเรียนการสอน

ระบบการศึกษา

เป็นแบบทวิภาค

เป็นแบบ Block Course

เป็นแบบ Block Course

(เรียนพร้อมกันทุกวิชาโดยแบ่งตามคาบเรียน)

(เรียนที่ละ 1 วิชา)

(เรียนที่ละ 1 วิชา)

ระยะเวลาในการศึกษา

หลักสูตร 1 ปี - 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ

30,000 - 40,000 บาท

70,000 - 80,000 บาท

120,000 บาท

130,000 - 185,000 บาท

ระบบการชำระเงิน

คิดตามหน่วยกิต+ค่าธรรมเนียม

คิดตามหน่วยกิต+ค่าธรรมเนียม

คิดตามหน่วยกิต+ค่าธรรมเนียม

คิดเหมาจ่าย

หน่วยกิตละ 500 บาท

หน่วยกิตละ 1,000 บาท

หน่วยกิตละ 1,500 บาท

โดยแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ

วันและเวลาเรียน

เรียนในเวลาราชการ

เรียนนอกเวลาราชการ

1.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนใหญ่เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

จันทร์-ศุกร์

 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.

เรียนวันศุกร์และเสาร์

หรืออาจมีบางโครงการที่มีเรียนเฉพาะ

9.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.

รวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ (ถ้ามี)

 

วันธรรมดา หรือ นอกช่วงเวลาราชการ

9.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.

2.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โดยกำหนดวันและเวลาเรียน

(ไม่ได้เรียนทุกวันแต่ต้อง

(ไม่ได้เรียนทุกวันแต่ต้อง

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์

ที่แน่นอน

มาเรียนได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว)

มาเรียนได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว)

 

 

ระบบการคัดเลือกนักศึกษา

โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

โดยการสอบสัมภาษณ์

โดยการสอบสัมภาษณ์

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://sstatic1.histats.com/0.gif?2059274&101