รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท มีความแตกต่างดังนี้

รายละเอียด

หลักสูตรส่วนกลาง (หัวหมาก กทม.)

ส่วนวิทยบริการฯ ต่างจังหวัด

โครงการพิเศษ
ส่วนกลาง/ต่างจังหวัด

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

>>ตรวจสอบการสมัคร สำหรับผู้สมัครทางออนไลน์<<

>>
รายละเอียดการรับสมัคร ปี 61 <<

>>แผนที่มหาวิทยาลัยและสถานที่รับสมัคร<<

>>ตรวจสอบผลการสมัคร<<

>>ปฏิทินการรับสมัคร ปี 61<<

>>รายละเอียดการรับสมัคร ปี 61<<

>>ประกาศรับสมัครจากโครงการต่างๆ<<

เปิดสอนที่

เฉพาะส่วนกลาง กทม. เท่านั้น

เฉพาะสาขาวิทยบริการฯ ต่างจังหวัด

มีทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด

วันเปิดรับสมัคร

เปิดรับปีละ 1 ครั้ง

ประมาณเดือน ม.ค. - มิ.ย.

โครงการกำหนดวันเปิดรับสมัครเอง

รับสมัครทาง ไปรษณีย์
รับสมัครทาง Internet

ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร

สมัครได้ทางออน์ไลน์และ ณ สาขาวิทยบริการฯ

ให้ดูจากประกาศของโครงการฯ

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

ปิดรับสมัคร

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-3108563

หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดพร้อมกันหลายหลักสูตร ทุกคณะ

มี 2 หลักสูตร

1 โครงการต่อ 1 หลักสูตร

1.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรจะใช้หลักสูตรเดียวกับส่วนกลาง

เปิดรับเฉพาะจ.ปราจีนบุรี ,จ.เชียงใหม,่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.ตรัง

และมีบางโครงการใช้หลักสูตรเฉพาะ

2.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

เปิดรับเฉพาะ จ.ปราจีนบุรี ,จ.เชียงใหม่, จ.สุโขทัย จ.ขอนแก่น และ จ.ตรัง

การจัดการเรียนการสอน

บัณฑิตศึกษาของคณะจะเป็นผู้จัดตารางการเรียนการสอน

บัณฑิตศึกษาของคณะและสาขาจะเป็น

โครงการพิเศษจะเป็นผู้จัดตาราง

ผู้ควบคุมและดูแลการเรียนการสอน

ระบบการศึกษา

เป็นแบบทวิภาค

เป็นแบบ Block Course

เป็นแบบ Block Course

(เรียนพร้อมกันทุกวิชาโดยแบ่งตามคาบเรียน)

(เรียนที่ละ 1 วิชา)

(เรียนที่ละ 1 วิชา)

ระยะเวลาในการศึกษา

หลักสูตร 1.5 ปี - 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ

65,000 - 75,000 บาท

85,000 - 105,000 บาท

135,000 บาท

130,000 - 185,000 บาท

ระบบการชำระเงิน

คิดตามหน่วยกิต+ค่าธรรมเนียม

คิดตามหน่วยกิต+ค่าธรรมเนียม

คิดเหมาจ่าย

คิดเหมาจ่าย

หน่วยกิตละ 1,000 บาท

หน่วยกิตละ 1,500 บาท

โดยแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ

โดยแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ

วันและเวลาเรียน

เรียนในเวลาราชการ

เรียนนอกเวลาราชการ

1.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนใหญ่เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

จันทร์-ศุกร์

 จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.

เรียนวันศุกร์และเสาร์

หรืออาจมีบางโครงการที่มีเรียนเฉพาะ

9.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.

รวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ (ถ้ามี)

 

วันธรรมดา หรือ นอกช่วงเวลาราชการ

9.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.

2.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โดยกำหนดวันและเวลาเรียน

(ไม่ได้เรียนทุกวันแต่ต้อง

(ไม่ได้เรียนทุกวันแต่ต้อง

เรียนวันศุกร์และเสาร์

ที่แน่นอน

มาเรียนได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว)

มาเรียนได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว)

 

 

ระบบการคัดเลือกนักศึกษา

โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

โดยการสอบสัมภาษณ์

โดยการสอบสัมภาษณ์

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://sstatic1.histats.com/0.gif?2059274&101