หมายเหตุ  ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครบถ้วนจึงจะถือเป็นข้อร้องเรียน
Note: You need to fill in all the fields, it is considered a complaint.

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน Information about you

คำนำหน้าชื่อ  [Title]  
ชื่อ  [name]  
นามสกุล  [surname]  
     
รหัสนักศึกษา  [Student ID]  
อายุ  [age]  
     
2. รายละเอียดสำหรับการติดต่อ  [Contact Info]
มือถือ  [mobile phone]  
โทรศัพท์  [telephone]  
อีเมล์  [E-mail]  
     
3. รายละเอียดของการร้องเรียน  [Details of the complaint]
ประเภทของข้อร้องเรียน
[Types of complaints]
 
ชื่อหัวข้อเรื่องที่ร้องเรียน
[Title of the complaint]
 
เนื้อความ
[text]
 
     
            
     
 
คำถามที่พบบ่อย
- เรื่องหนังสือสำคัญอ่านได้ที่นี่
- กำหนดเสร็จใบรับรองแต่ละประเภท