รายชื่อมหาบัณฑิต รุ่นที่ 14
มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ (ส่วนกลาง, EX-POL, โครงการทหาร, INTER, ผู้นำภาครัฐ,
การจัดการทางการเมือง, การจัดการงานสาธารณะ, โครงการพิเศษสระบุรี, วิทยาเขตบางนา)รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 13 มกราคม 2548 (คาบเช้า)

แถวที่ 1
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
1 นายกนก เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2 นางสาวกนกกรณ์ ปลอดโปร่ง
3 พันตํารวจตรีกนกพันธ์ พงศ์จรณบูรณ์
4 นางสาวกนกรัตน์ แซ่หลี
5 นางสาวกนกวรรณ เกิดนาวี
6 นางกนกวรรณ ด่านอุดม
7 นางสาวกนกอร เหมะธุลิน
8 ร้อยตํารวจเอกหญิงกมลณิชา กิจตันขจร
9 นางสาวกมลลักษณ์ มณีเตชธรรมโชติ
10 นางสาวกมลวรรณ ภูติเกียรติขจร
11 นางสาวกรกช ปัตตพงศ์
12 นางกรพิน สุดสงวน
13 นางสาวกรมณฑ์ สุขสมัย
14 นางกรรณิการ์ พรหมบุตร
15 นางสาวกรรัตนา มาไพศาลสิน
16 สิบตํารวจโทหญิงกรองแก้ว วรรณฉวี
17 นายกรัณย์ รัตนพันธ์
18 นายกริช ตรรกบุตร
19 นายกริชพล ลีลาชัย
20 นางสาวกฤชรัตน์ แสงสุวรรณ
21 ร้อยตํารวจตรีกฤตสัณห์ จันทร์กระจ่าง
22 นายกฤษฎา พรหมเวค
23 พันตํารวจโทกฤษณะ สุขสมบูรณ์
24 นางสาวกฤษณา อังกีรัตน์
25 นายกฤษนัย ขวัญเมือง
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
26 นายกลยุทธ ฉายแสง
27 นายกลยุทธ พานาสันต์
28 นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์
29 เรืออากาศเอกกัญ มโนธรรม
30 นางสาวกัญญาณัฐ แจ่มมี
31 นางสาวกัญญามาส ทิพพิบูล
32 นางสาวกัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
33 ร้อยตํารวจโทหญิงกันยารัตน์ พึ่งม่วง
34 นางสาวกัลยา ภู่คนองศรี
35 นางกัลยา มงคลสกุลกิจ
36 นางสาวกัลยา อดุลย์วิจิตร
37 นางสาวกาญจน์วรรณ อัศวานุวัตร
38 นางกาญจนา ทวีทอง
39 นางกาญจนา ทองจีน
40 ร้อยเอกหญิงกาญจนา สุขสำราญ
41 นางสาวกานต์สินี กนะกาศัย
42 นายการุณ โหสกุล
43 นายกิตติ ภู่สิทธิศักดิ์
44 นายกิตติ มาไพศาลสิน
45 นายกิตติ อจลสุต
46 นายกิตติพงศ์ แพงงา
47 นายกิตติพงศ์ ยอดอภิกุล
48 นางกิตติยา คงสมกาย
49 นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต
50 นางกีรตา พันธุ์เอี่ยม

แถวที่ 2
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

51 นางกุลิสรา ศิริธนาภิรมย์
52 ร้อยตํารวจเอกเกรียงไกร คุ้มบำรุง
53 นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค
54 นายเกษม แซ่ลี้
55 นายเกษม นิรัชมงคล
56 นายเกษม บุตรขุนทอง
57 นางสาวเกษร วสิฏฐิตานนท์
58 นางสาวเกษราภรณ์ ถนอมสุข
59 นายเกียรติพงศ์ วงศ์พุทธิ์
60 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
61 นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญถาวร
62 ร้อยโทโกวิท บุญยกิจโณทัย
63 นายโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์
64 นายโกสินธุ์ ประภาพัฒนพงษ์
65 นายขจร หนุนวงษา
66 ร้อยตํารวจโทขจรศักดิ์ ชมภูนุช
67 นายขจิต ธริษตรีศูรย์
68 นางขนิษฐา สอระสัน
69 นายขวัญชัย เกตุแก้ว
70 ร้อยตํารวจเอกหญิงขวัญตา สุทธิเพท
71 ร้อยตํารวจโทหญิงขวัญตา เสริมสิน
72 ร้อยตํารวจเอกหญิงขวัญเรือน โพดาพล
73 นายเขมพันธ์ เวียรศิลป์
74 นายเขมรัฐ แย้มน้อย
75 นางสาวเขมาวดี ฤกษ์หร่าย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

76 นายคมกฤษณ์ ปั้นเพ็ชร
77 นายครรชิต สารียุทธ
78 นายคำรณ เพ็ชรประยูร
79 นายโฆสิต สุวินิจจิต
80 พันตํารวจโทหญิงจงกลพัชร์ เจตนะจิตร์
81 เรืออากาศเอกจงเจต วัชรานันท์
82 นางสาวจงดี หมายดี
83 นายจตุรงค์ ประดิษฐพลอย
84 นางจรรยา โพธิ์อ่อนแย้ม
85 นายจรัสพงษ์ ละม่อม
86 นายจรูญ อินทจาร
87 นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร
88 นายจักรพงษ์ รัชนีกุล
89 ว่าที่ร้อยตรีจักรพรรดิพงศ์ ปัณณสนิทกาญจน์
90 นายจักรัตน์ เสาวภางค์วรกุล
91 นางสาวจันทร์จุรี แซ่ก๊วย
92 นางจันทร์เพ็ญ ลิ้มทรงพรต
93 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีสุวรรณ์
94 นางสาวจารุวรรณ บัวหลวงงาม
95 นางจารุวรรณ ยนต์ตระกูล
96 นายจำเจน จิตรธร
97 นางสาวจิดาภา วิจารณ์ปรีชา
98 พันตํารวจโทจิตเทพ อินทร์เล็ก
99 นางสาวจิตรวดี เอี่ยมทศานนท์
100 นางจิตสุภา ขจรบุญ
แถวที่ 3
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

101 นางจินตนา จตุทิพย์สมพล
102 นางสาวจินตนา จ่าหมื่นไวย
103 นางจินตนา รัชไชยบุญ
104 นางจินต์วิภา แซ่เฮ้ง
105 นางสาวจิรฐา อภิชาตพงศ์ปรีชา
106 นายจิรวัฒน์ กุญชรินทร์
107 นายจิรวุฒิ สุรปรีชากุล
108 นางสาวจิราภรณ์ ทวีทอง
109 ร้อยตํารวจเอกจีระพงษ์ คล่องยุทธ
110 นางจีราภา แก่นทอง
111 นางจุฑา โรจน์กิตติคุณ
112 นายจุฑาพงษ์ รัตนโชติ
113 นางจุฑาภัทร ขำมาลัย
114 นางจุฑามาศ ประยูรทอง
115 นางสาวจุรีพร เพชรคง
116 นางสาวจุไรรัตน์ รัตนาภิรมย์
117 พันจ่าเอกจุฬา สุขโต
118 ร้อยตํารวจโทหญิงจุฬาลักษณ์ คงกะพันธ์
119 นางเจตนิพิฐ ลิ่มประเสริฐ
120 นายเจริญ เฟื่องอารมย์
121 จ่าสิบตำรวจเจษฎา ทาต๊ะ
122 นายฉกาจ แก้วมี
123 นายฉลาด ซิ้มไพศาล
124 นางสาวฉัฐยา ภุมรินทร์
125 นายดาบตํารวจฉัตรชัย เพชรปานกัน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

126 นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
127 ร้อยตํารวจเอกหญิงฉันทณัฐชา ตัณมณี
128 ร้อยตํารวจโทเฉลิมชนม์ สาระถี
129 นายเฉลิมชัย ฉิมหิรัญ
130 นายเฉลิมชาติ ภิรมย์จิตร
131 นายเฉลิมพล สนาน้อย
132 นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์
133 นางสาวชญานิษฐ์ นิยมพล
134 นางชฎาภรณ์ อุณหปาณี
135 นางสาวชฎาวรรณ ทิพย์สุวรรณ
136 นางสาวชตารัก อ่อนชุ่ม
137 นางสาวชนันพร รักใหม่
138 นางสาวชนากานต์ ไทยภักดี
139 นางสาวชนิดา งามปลั่ง
140 นายชนินทร์ โกมลยุทธแพทย์
141 นางชมพู รื่นอายุ
142 นายชยพล ชมเมือง
143 นายชยานนท์ จุลโลบล
144 นายชยุต วิมล
145 นายชยุตม์ ลิ้มประสิทธิ์วงค์
146 นายชวนิต จันทรสุรินทร์
147 นายชวลิต จิระชนากุล
148 นายชวลิต พุฒพิสุทธิ์
149 นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
150 พันโทชัชวาลย์ พันธุ์เปรม
แถวที่ 4
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

151 นายชัยธัช พุ่มไทรมูล
152 นายชัยยะเกียรติ ธนาทรัพย์เจริญ
153 พันตํารวจตรีชัยวัฒน์ อินทร์เทศ
154 นายชัยวิทย์ ชัยวิรัตน์นุกูล
155 นายชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล
156 นายชัยศักดิ์ จรรยาเวโรจน์
157 นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย
158 นายชาญ ศรีนคร
159 นายชาญชัย คลังสิน
160 นายชาญชัย บริบูรณ์ธนวัฒน์
161 นายชาญชัย ปทุมารักษ์
162 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์
163 นายชาญยุทธ ธนะบุตร
164 พลโทชาตรี ทัตติ
165 พลอากาศตรีชาติชาย นันทเสนีย์
166 นายชาลี พูนสิทธิโชค
167 นางสาวชิตชนก กาวี
168 พันเอกชิติพัทธ์ บุญช่วย
169 ร้อยตํารวจเอกชินเทพ พันธุ์ทอง
170 นายชิโนรส สุนทรัตน์
171 นางสาวชุติมา ลิ่มตระกูล
172 นางชุติมา สุภสุข
173 ว่าที่ร้อยตรีชุมพร ทองอุ่นเรือน
174 นางชุมพร รัตนะวีระวงศ์
175 นายชุมพล กาญจนะ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

176 นายชุมพล ลิขิตธีรวุฒิ
177 นางชุลี ศรียะพันธ์
178 นายชูเกียรติ สัจจะไพศาล
179 นายชูชาติ ทองมาก
180 นายชูชาติ เทศสีแดง
181 นายชูชาติ นิ่มศิริ
182 นายชูพันธุ์ เพ็ญสุวรรณ
183 นางสาวชูศรี กี่ดำรงกูล
184 ร้อยตํารวจโทหญิงเชอร์รี่ ป้านสุวรรณ
185 นายเชาวน์ ตะกรุดเงิน
186 พันตํารวจตรีเชาวรัตน์ เฉลิมพันธ์
187 พันตํารวจโทเชิดชาย เจริญสุทธิโยธิน
188 นายเชิดพงษ์ สว่างแสง
189 นายโชคชัย วงศาโรจน์
190 ร้อยตํารวจโทโชคชัย วระศาสตร์
191 นางสาวโชติกา ศิลาเกษ
192 นางสาวโชติรส แก้วเกื้อญาติ
193 นายโชติวิเชียร เขียวดารา
194 นายไชยยศ กมลพนัส
195 นายไชยรัตน์ ยงศิลปชัย
196 นายไชยันต์ สังขนันท์
197 นายไชยา พงศ์เรืองรอง
198 นางสาวเซฟอร่า ซาลวาลา
199 นางสาวญาณิศา สารอินตา
200 นางสาวฐานา วิบูลย์ภาณุเวช
แถวที่ 5
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

201 นางสาวฐาวรีย์ ทิพพานุรัตน์
202 นางสาวฐิติกา ชวนใช้
203 นางสาวฐิติพร สงวนจิตร
204 นางฐิติรัตน์ ศรีสมโพธิ
205 นางสาวเฑียรทิพย์ เคนวารีย์
206 นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์
207 นายณรงค์ สุขประเสริฐ
208 นายณรงค์ หาญศิริรัตนสกุล
209 ร้อยตํารวจเอกณรงค์กร พรหมประสิทธิ์
210 นายณรงค์ชัย รอดขวัญ
211 นายณรงค์ศักดิ์ คงมณี
212 นาวาอากาศเอกณฤทธิ์ สุดใจธรรม
213 นางณฤมล มังกรพานิชย์
214 ร้อยตํารวจเอกหญิงณัชชา เขมะสิงคิ
215 นางสาวณัชชา หาญสวัสดิ์
216 นางณัญญาณี มาปาน
217 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
218 นางสาวณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล
219 นางสาวณัฐกานต์ เรืองศรี
220 นางสาวณัฐชนัญ เงินเย็น
221 นางสาวณัฐชรี รุจิเรข
222 นางณัฐนันท์ สว่างวงศ์
223 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ
224 นายดาบตํารวจณัฐพล โพธิ์ศรี
225 นายณัฐพล สุคนธมาน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

226 ร้อยตํารวจเอกณัฐพัชร์ ยาคุ้มภัย
227 นางสาวณัฐรดี คงดั่น
228 นางสาวณัฐวสา เจริญ
229 นายณัฐวัส ทวีทอง
230 ร้อยตํารวจเอกณัฐวุฒิ พร้อมมูล
231 นางณัฐสุดา ทองทา
232 พันเอกณัติ พิทักษ์ชาติ
233 นางณัศศิริ ลิ่มวรพันธ์
234 นายดนพกานต์ ดีมานพ
235 นายดนัย ทรัพย์สิน
236 นายดนัย ศิริมไหสวรรย์
237 นางสาวดวงใจ เพ็ชรนิล
238 นางสาวดวงรัตน์ ธรรมสโรช
239 นางสาวดวงรัตน์ บุญประเสริฐ
240 นางสาวดารัตน์ นิพนธ์วงศ์เลขา
241 นางสาวดาราน้อย พจนโสภณ
242 นายดำรงฤทธิ์ ช่อลำใย
243 นายดิเรก ไกรคุณ
244 นางดุษฎี ทองปลาเค้า
245 นางดุสิตา ศิริสานนท์
246 นายเดชขจร ภูทิพย์
247 นายเดชา ธีระสรรพวิทยา
248 นายเดชา บินอามัด
249 พลอากาศโทเดชา หันหาบุญ
250 ร้อยตํารวจตรีเด่นชัย ศิลป์ศรีกุล
แถวที่ 6
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

251 พันตํารวจตรีตระกูล เกียวประเสริฐ
252 นายต่อพันธุ์ ใจใหญ่
253 นายเติมยิ่ง เจียงประดิษฐ์
254 นายถวิล ฤกษ์หร่าย
255 เรืออากาศเอกถวิลศักดิ์ บุญเพ็ง
256 สิบตํารวจเอกถาวร แก้วมาเรือน
257 นายถาวร คงบัว
258 นายถาวร ไทยจงรักษ์
259 พันเอกเถกิงเดช คุ้มประยูร
260 นายทนงศักดิ์ คามีศักดิ์
261 นายทรงกฤษณ์ เลาหะพานิช
262 นายทรงกลด รุ่งเรือง
263 นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
264 นางทรงปภร พรหมจักร์
265 นายทรงวุฒิ วุฒิการโกศล
266 นายทรงศักดิ์ พลหาญ
267 นายทรรศนะ สุรัจกุลวัฒนา
268 นางทรรศวรรณ ธาราทรัพย์
269 นายทวี เต็งวิเชียร
270 นายทวีป พลยืน
271 นายทวีศักดิ์ ประสิทธิ์อ้น
272 นายทศนารถ แก้วพิลา
273 นายทศพร เอี่ยมสง่า
274 นายทศพล พลับนิล
275 นายทองคำ โกมลบุตร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

276 นายทองดี มนิสสาร
277 นางทัศนียา ลิ้มอุดมพร
278 ร้อยตํารวจเอกทำนุรัฐ คงมั่น
279 นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์
280 นางสาวทิพย์ภาพร เอี่ยมจิตติรักษ์
281 นางสาวทิพย์มาศ เสมานารถ
282 นางสาวทิพวรรณ กลัดเนียม
283 นายทิวากร นมขุนทด
284 นายเทพศรินทร์ แสนประเสริฐ
285 นางเทพี วรรณศิริ
286 นายเทอดพงศ์ นราทิพย์
287 ร้อยตรีเทิดศักดิ์ ทรัพย์เจริญ
288 นายเทิดศักดิ์ โลหะพิพัฒนกุล
289 นายเทียนเกียรติ โชติสกุล
290 สิบตํารวจเอกธงชัย แก้วทา
291 นายธงชัย ส่วนบุญเจริญ
292 ร้อยตํารวจโทธงรบ แจ้งจิต
293 นางสาวธฎา ฐิติชูวงษ์
294 นายธนกร จูฑากาญจน์
295 นายธนกร ธรรมวรัญจน์
296 นายธนกฤต ชะนางวัลย์
297 นายธนกฤต ชัยจิรารักษ์
298 นายธนกฤต นรสิงห์
299 พันตํารวจโทธนบดี พ่วงจินดา
300 นางธนพร น่าบูรณะ
แถวที่ 7
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

301 นางสาวธนพร โสภณอัมพรสกุล
302 นายธนพล จันทนป
303 นายธนพล ยนต์วิกัย
304 เรืออากาศโทธนรัชต์ คล้ายมณี
305 นางสาวธนวรรณ ครองเมือง
306 นายธนวัฒน์ คุ้มครอง
307 นายธนวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
308 นายธนวัฒน์ พิมลจินดา
309 นางธนัญญา บุญมี
310 นางธนันท์นพร ไกรวิทย์ชัยเจริญ
311 นายธนันธร หนูมาก
312 ร้อยตํารวจโทธนากร วงศ์สิริลักษณ์
313 นายธนากร อันชูฤทธิ์
314 นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
315 นางสาวธนิยา ไวยสุศรี
316 นายธนู โพธิ์เอี้ยง
317 นางสาวธรรศญา แย้มชื่น
318 นายธวัช บุรินทร์วัฒนา
319 นางสาวธัญธร โพธิ์ไทร
320 นางสาวธัญรัตน์ เชาว์ดี
321 นายธันว์ ออสุวรรณ
322 นายธัศษณพัฒน์ ปานพรม
323 นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี
324 นางสาวธิดารัตน์ จันทรวรรณกูร
325 นางธิติมา พวงเพชรลาภ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

326 นายธีติ อ่อนอำไพ
327 นายธีรโชติ คำวิเศษณ์
328 นางสาวธีรนุช วัฒนโรจน์
329 นายธีรพงษ์ ธิติธางกูร
330 นายธีรพล ชุนเจริญ
331 นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล
332 นายธีรยุทธ จิตต์หมั่น
333 นายธีรวิทย์ ไพรพนัส
334 นายนคร วรพงษ์
335 นางนงค์นาถ เตชะไพบูลย์
336 นางนงนุช ราชแผ่นดิน
337 นางนงนุช หัสคุณ
338 นางนงลักษณ์ ศุทธางกูร
339 นางสาวนงลักษณ์ เหล่าฤชุพงศ์
340 จ่าเอกนที สีสังข์
341 นายนพคุณ ดิลกภากรณ์
342 นายนพดล ลิ่มภูษิตเจริญ
343 นายนพดลย์ ปานเงิน
344 ร้อยเอกหญิงนพลักษณ์ บุญทักษ์
345 นายนพินทร์ ไชยทิพย์
346 นายนภพร นาคมุสิก
347 นางสาวนภัสสร เวคะพันธ์
348 นางสาวนภาพร ถ่องแท้มุ่งเจริญ
349 นางนภาภรณ์ คำเพราะ
350 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
แถวที่ 8
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

351 นายนรินทร์ กาละดี
352 ร้อยตํารวจเอกนรินทร์ วงศ์จันทร์
353 นางสาวนริศรา ภัคเกษม
354 สิบตํารวจโทหญิงนริศรา รอตทอง
355 นางสาวนฤมล หงส์พูนพิพัฒน์
356 นางสาวนวพร ทองสุข
357 นางสาวนวพร แสนจิตตธัม
358 นางน้อมจิตร ปาณะดิษ
359 นางสาวนัฑฐา ทองกี่
360 นายนันทศักดิ์ เขียวกุ้ง
361 พันตํารวจโทนันพิเดช ศรีเขียวรัตน์
362 นางสาวนัยนา ซังธาดา
363 ร้อยตํารวจโทหญิงนาตยา ขัดผาบ
364 นางสาวนาตยา คำจีน
365 นางสาวนารินี แสงสุข
366 นางสาวนารี โชคกิจมนัสชัย
367 พันตํารวจโทนำพล ปรุงประทิน
368 นายนิกร พลการ
369 ร้อยตํารวจโทหญิงนิตยา รักษา
370 นายนิติธรรม กันอริ
371 พันตํารวจโทนิตินัย ไชยพิเดช
372 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ
373 พันตํารวจโทนิพนธ์ เจริญศิลป์
374 นายนิพนธ์ ราชแผ่นดิน
375 นายนิพันธ์ วัชรพงศ์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

376 นางสาวนิภา นวเจริญวงศ์
377 นางสาวนิภา ภู่เจริญ
378 นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์
379 นางสาวนิภาภรณ์ นามเข็ม
380 นางนิรมล โตจิรกุล
381 นางสาวนิรัชรา จันณรงค์
382 ร้อยตํารวจโทนิรันดร์ กันจู
383 นายนิรันต์ ครุยานนท์
384 นางนิรันตสุข เริงรณอาษา
385 นางสาวนิศรา งามลาภ
386 นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง
387 นางสาวนุจรินทร์ ใจมล
388 นางสาวนุชนารถ มณฑลอมรสุข
389 นางสาวบงกช ทองสมจิต
390 นางสาวบงกช วงศ์บุญฟู
391 พันโทบงกช อนันตพงษ์
392 นางบฎสกรรัตน์ หงสกุล
393 นายบดินทร์ ชีพสาทิศ
394 นายบรรพต สุขพรสินชัย
395 นางสาวบ่วงพรา จองสารทิศ
396 ร้อยตํารวจโทบัณฑิต ธรรมอนันต์
397 นางสาวบัณฑิตา ธงรัตนะ
398 นายบัณฑูร วังทิพย์รักษ์
399 นายบัลลังก์เทพ จันทร์มรกต
400 พันโทบุญชนก ยิ่งวิริยะ
แถวที่ 9
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

401 นายบุญชอบ ล้ออุไร
402 ร้อยตํารวจโทบุญชัย คงเจริญ
403 นายบุญน้อย ยาแสง
404 นายบุญเลิศ สรรพสอน
405 นายดาบตํารวจบุญเลิศ แอบผักแว่น
406 นายบุญเลี้ยง ลิ้มสกุล
407 นายบุญส่ง มณีคำ
408 นายบุญสม มนทอง
409 นางบุปผา สังสุวรรณ
410 นางบุปผา อังกินันทน์
411 นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ
412 นางสาวบุศรา จันทร์กล้า
413 พันตํารวจตรีหญิงบุษกร สุนทรสถิตพิมล
414 นางสาวบุษบงค์ อรุณโรจน์ตระกูล
415 นางสาวเบญจพร พึงไชย
416 นางสาวเบญจมาศ เรียมรุ่งเรือง
417 นางสาวเบญจวรรณ เกื้อประเสริฐกิจ
418 นางเบญจวรรณ เปรมประยูร
419 นางเบญจะ รัตนพันธ์
420 นางเบญจา สุวรรณพฤกษา
421 นายปฏิจักษณ์ สูงสุมาลย์
422 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์
423 นางสาวปติมา ประสานศิลป์
424 นางปทุมพร วิชญชาคร
425 นางสาวปทุมมาศ เข็มแก้ว
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

426 นางปนัดดา ธรรมสุนทรา
427 นายปพน มูลเงิน
428 นางปภาดา เลิศกิจรุ่งเรือง
429 นายประกิต ผลหิรัญกิจ
430 นายประจญ ไทรเมือง
431 นายประจวบ ปรคนธรรพ์
432 นายประจวบ วสิฏฐิตานนท์
433 นายประชา ชัยสุวรรณ
434 นายประชา หมั่นทำ
435 นายประดิษฐ์ เจริญพงศ์
436 นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์
437 นายประดิษฐ สุโชคชัยกุล
438 นายประดิษฐ์ อภิวัฒน์ชาติ
439 นายประทวน เขียวฤทธิ์
440 นายประทีป การมิตรี
441 นายประทีป สะยอวรรณ์
442 นายประเทือง จุ้ยมณี
443 นางสาวประนอม นิ่มสา
444 นายประพันธ์ กรอบทอง
445 นางประไพ ศิริมไหสวรรย์
446 นางสาวประภาพร นุ่มแจ่ม
447 นางประภาศรี เวลาดี
448 นายประภาส ขวัญเรียง
449 นายประภาส เซ่งมาก
450 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช
แถวที่ 10
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

451 นายประยุทธ์ มณีโชติ
452 นายประยุทธ สุขารมย์
453 นายประวิช นิลวัชรมณี
454 พันตํารวจโทประสงค์ เจียวยี่
455 นายประสงค์ บำรุงศักดิ์ศิลป์
456 นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา
457 นายประสาท สุดสาคร
458 นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ
459 นายประสิทธิ์ ฉายพุทธ
460 พันตํารวจโทประสิทธิ์ ฟักสังข์
461 นายประสิทธิ์ สุขเจริญ
462 นายประเสริฐ เฉลิมชวลิต
463 พันตํารวจโทประหยัด ผิวอ่อน
464 นายประหยัด เสนวิรัช
465 นายปรัชญา จันทร์สุข
466 นายปรัชญา ประเสริฐสุด
467 นางปรางค์ทิพย์ บุญศรี
468 นางปราณี กันซัน
469 นางปราณี ใจพรหม
470 นางปราณี เนตวงษ์
471 นายปราบพล โล่ห์วีระ
472 นายปราโมทย์ เรืองสอน
473 พันเอกปริญญา รัตนคาม
474 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
475 ร้อยตํารวจเอกหญิงปริญญาภรณ์ ราษฎร์ลือ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

476 นางปริยษิฏฐา ศรีธนนันท์
477 นางสาวปริยากร สมัยกุล
478 พลตรีปรีชา ตุลยสุวรรณ
479 นายปรีชา วิภวศุทธิ์
480 นายปรีชา สวัสดิ์ผล
481 นายปรีดี ฮามีดี
482 นายปรีติ จันทรวิทุร
483 นางปรียาพร เหตระกูล
484 นางสาวปรีราภรณ์ คุ้มดี
485 นายปัญญวัฒน์ คชศิลา
486 นายปัญญา วงษ์กันหา
487 ร้อยตํารวจโทหญิงปัทมาวดี เกตุภู่พงษ์
488 นายปารณ์ โกศัยสุนทร
489 นางสาวปาวิดา บุญต่อ
490 ร้อยตํารวจโทปิติกรณ์ ชูพร้อม
491 นายปิติวรรธน์ ศรีวรรธนะปาล
492 นางปิยดาวรรณ โสภณมณี
493 นายปิยพงษ์ แจ่มแจ้ง
494 นายปิยวิทย์ ใจขำ
495 นายปิยะ คังกัน
496 นายปิยะชนก ลิมปะพันธุ์
497 นางปิยาภรณ์ เยาวาจา
498 นางสาวเปรมฤดี พิธพรชัยกุล
499 นางสาวผกามาศ เฟื่องเดช
500 นางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร
แถวที่ 11
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

501 นางผ่องพรรณ สัตย์เจริญ
502 นางผ่องศรี คำปัญญา
503 พันตรีผ่านศึก อนันตพงษ์
504 นายพงศกร อรรณนพพร
505 นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร
506 นายพงศ์พันธ์ อัษฎานุกูล
507 นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ
508 นายพงษ์ศักดิ์ วายุพา
509 นายพงษ์สุรีย์ อัสพันธ์
510 นายดาบตํารวจหญิงพจนา นิกรประเสิรฐ
511 นางสาวพจนา วรวัฒนเมธีกุล
512 นางสาวพจนาถ พานนา
513 พันตํารวจตรีพนมพร นวนิตย์วรานนท์
514 สิบตํารวจโทหญิงพนิดา ศรีสุขสวัสดิ์
515 นายพรชัย พัฒนาพงษ์สถิตย์
516 นายพรชัย ไกรครุฑรี
517 นายพรชัย จินดาศักดิ์ชัย
518 นายพรชัย ชลวาณิชกุล
519 นายพรชัย เลิศศิริพาณิชย์
520 นางสาวพรทิพย์ ภู่แก้ว
521 นางสาวพรทิพย์ ล้อสีทอง
522 นายพรเทพ ตันปิติ
523 นายพรเทพ ปุณยเวชสุนทร
524 นายพรปิยะ อร่ามวาณิชย์
525 นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

526 นางสาวพรพัฒน์ อัศวดิลกชัย
527 นางพรพิมล ศิริเอก
528 นางสาวพรรณทิพย์ พัชรวาสนันท์
529 นางสาวพรรณลดา ไพโรจน์กิจจา
530 นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน
531 พันตํารวจโทพรศักดิ์ สุรสิทธิ์
532 พันตํารวจตรีพลฑิต ไชยรส
533 นายพลยุทธ ตรีทิพยางกูร
534 นางสาวพวงเงิน สุขเกษม
535 นายพสิษฐ์ จินตนา
536 นายพ้องพันธ์ ลิ่มวรพันธ์
537 นางพัชรี สทานบุตร
538 นางสาวพัชรี อุดมทรัพยากุล
539 นายพัฒนพงศ์ จงรักดี
540 นายพัฒนา สุวัฒนาธรรมกุล
541 นางสาวพัฒสินี นุตะมาน
542 นางสาวพัทธธัญญ์ หาญวัฒนาศิริ
543 นางสาวพัทธีรา สรรพคุณ
544 นายพันธกานต์ รัชณรงค์
545 คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ
546 นางสาวพันวลี เพชรสุทธิ์
547 นางพิกุล กุฎาคาร
548 นางสาวพิจิตรา โชติสนธิ
549 ร้อยตํารวจเอกพิชัย ศรีโพธิ์อ่อน
550 นายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย
แถวที่ 12
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

551 นายพิโชค รุจิรประสิทธิ์
552 พันเอกพิทยา สิงหโกวินท์
553 นายพิทักษ์ รังษีธรรม
554 นายพินิจ เวชรักษ์
555 นายพิบูล ปีติดล
556 นายพิพัฒพงศ์ เพ็งภาค
557 นายพิภัทร วงศ์วังไพศาล
558 พันตํารวจตรีพิริยะ สนิทนวน
559 นายพีรพล ธนทวี
560 ร้อยตํารวจโทพีรศักดิ์ สวยสม
561 นายพีระศักดิ์ รอดวินิจ
562 นายพุทธชาติ พวงคุ้มชู
563 นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์
564 นายพูนผล โลหิตปุระ
565 นางสาวเพชรพิกุล ณ นคร
566 นางสาวเพชรรุ้ง นิ่มนคร
567 นางสาวเพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ
568 นางสาวเพียงดาว ทันศรี
569 นางแพรวพรรณ รอดโพธิ์ทอง
570 นายไพฑูรย์ ไชยประดิษฐกุล
571 นายไพฑูรย์ บุญสระ
572 นายไพฑูรย์ เปรมพาณิชย์นุกูล
573 นายไพบูรณ์ นวลมี
574 นายไพบูลย์ โคนทรงแสน
575 ว่าที่ร้อยโทไพบูลย์ ฉัตรทอง

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

576 นายไพบูลย์ เถียรสุวรรณ
577 พันตํารวจเอกไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ
578 นางสาวไพรินทร์ ศิริผล
579 พันตํารวจตรีไพโรจน์ คุ้มภัย
580 นายไพโรจน์ ตั้งสิทธิเกษม
581 นายดาบตํารวจไพโรจน์ นิกรประเสริฐ
582 นายไพโรจน์ รัตนวิสาลนนท์
583 นายไพศาล เปรมพาณิชย์นุกูล
584 นายไพสิษฏ์ ลิมสถายุรัตน์
585 พันตํารวจโทภพปภณพรรษ อธิปฏิเวชช
586 ร้อยตํารวจตรีภลลภ เพ็ชรรุ่ง
587 นายภักดิพงษ์ จิวะวิทูรกิจ
588 นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ
589 นางภัคจิรัสย์ บุณยะมาน
590 นายภัทรพล จำปารัตน์
591 นางสาวภัสสิตา หาญคุณากุล
592 นายภาณุทัศน์ ทองคำ
593 นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต
594 นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์
595 นายภานุมาส แย้มประเสริฐ
596 นางภารดี แป้งหอม
597 พันตํารวจตรีหญิงภารดี โพธิ์กุล
598 นายภารุจ สุคนธร
599 นางสาวภารุจี ใช้ไหวพริบ
600 นางภาลีรัตน์ โพธิเวชกุล

แถวที่ 13
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

601 นายภิเษก วงค์พันธ์
602 ร้อยตํารวจตรีภุชงค์ สงวนจิตร
603 นายภูดิท มิตรภักดี
604 นายภูมิรัฐ ทองอุดม
605 นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
606 ร้อยตํารวจตรีภูษิต กฤษสมัย
607 นายมงคล ลีลาเลอเกียรติ
608 นายมงคล โศภิตสกล
609 นางมณีรัตน์ ธรรมปิยะ
610 เรืออากาศโทมน วัดพ่วง
611 นายมนต์ชัย สงฆ์ประชา
612 นายมนตรี แพทย์หลักฟ้า
613 นายมนตรี วรภัทรทรัพย์
614 นางสาวมนต์วัชรี สุวรรณโชติ
615 สิบตํารวจเอกมนัส ธนิตกุล
616 จ่าสิบตํารวจมนัส โนนุช
617 นางสาวมนัสวิน จิตตานนท์
618 ร้อยตํารวจเอกมนัสเวท ทองอิ่ม
619 นายมนู ณรงค์รักษ์
620 นางสาวมยุลี พิมพ์พาท
621 นางมลฤดี สุนทราภิวัฒน์
622 นางมะลิ สุขสมแดน
623 นายมังกร สุวรรณพฤกษา
624 นางมันทนา พฤกษะวัน
625 นายมานะ ชนะบุญ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

626 นางสาวมานิตา ธุวานนท์
627 นายมาโนช ดมหอม
628 นายมาโนช วัชรสินธุ์
629 นายมาโนต สุโพธิ์เงิน
630 นายมายน์ ชื่นมนุษย์
631 นายมารุต พงษ์ชัยศรี
632 นางมาลาภรณ์ รัตนเสนีย์
633 นางมาลี คหัฏฐา
634 นางมิ่งขวัญ ณ ลำพูน
635 นางสาวมุกดา ไพโรจน์กิจจา
636 ร้อยตํารวจเอกเมธา วงศ์อนันต์นนท์
637 นายเมธี ทรัพย์ประสพโชค
638 นายแมน เจริญวัลย์
639 นายไมตรี ยิ่งยง
640 นายยงยศ พรพฤฒิพันธุ์
641 นายยรรยง คูเกษมกิจ
642 นายยศพนธ์ ศตพรพิสิทธิ์
643 นายยิ่งยศ ดาโรจน์
644 นายยุทธ ธนเศรษฐ
645 นายยุทธนา บุญคำ
646 นายยุทธนา แสงพงศานนท์
647 นายยุทธนา อินทะเตชะ
648 นายยุทธพงษ์ ชวาลา
649 นางยุพดี นรมาตย์
650 นางยุพา สุภอมรพันธุ์
แถวที่ 14
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

651 นางสาวยุพิน เมฆหิรัญศิริ
652 นางสาวยุวเรศ สถิตย์
653 นางสาวยุวลักษณ์ อภิธนาคุณ
654 นางสาวเยาวลักษณ์ ดีเลิศ
655 พันตํารวจตรีหญิงเยาวลักษณ์ พุดไทย
656 นายโยธิน แก้วโมรา
657 นายโยธิน เนื่องจำนงค์
658 พันตํารวจโทโยธิน พหลโยธิน
659 นายโยธิน มูลกำบิล
660 นางรจนา อุ่นงามพันธุ์
661 ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร
662 นายรณชัย สุรประพิณ
663 นายรติภัทร สาดะระ
664 นางรพีพร ชาญชัยศิลป์
665 นางสาวรมณียาภรณ์ ลังกาฟ้า
666 นายรักเกียรติ แก้วกิจ
667 นางสาวรังษินี ศะศิสมิต
668 นายรังษี นันทรังษี
669 นางสาวรัชดาภรณ์ สำรี
670 นางรัชดาวรรณ โหสกุล
671 นางสาวรัชนี จันณรงค์
672 นางรัชนี ศรีรองเมือง
673 นายรัฐวิศว์ พานิชกุล
674 ร้อยตํารวจโทรัฐศักดิ์ อิ่มฤทธา
675 นางรัตนมน วณิชชารัตนถาวร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

676 นางสาวรัศมี มีสุวรรณ
677 นายราชัน มีน้อย
678 นางสาวราณี วรธงไชย
679 นางสาวราตรี ศรีวิรัญ
680 นางสาวรุ่งตะวัน ด้วงลอย
681 นางสาวรุ้งตะวัน ประศาสน์ครุการ
682 นางสาวรุ่งนภา สุริยะยานนท์
683 นางสาวรุจิรา จันทร์แจ้ง
684 นายเรืองศักดิ์ ส่งเสริม
685 นางสาวฤดีพร พันธุ์คง
686 นายฤทธิชัย วรรณศรี
687 ร้อยตํารวจโทฤทธิรงค์ โชติกลาง
688 นางลักขณา ตรัยวัฒนา
689 นางสาวลักขณา สงวนไว้
690 นางลักษมี ทินะพงศ์
691 นางลัดดา พรหมดวง
692 นายลัทธเกียรติ นิติธัญญรัตนา
693 นายลัทธจิตร มีรักษ์
694 นายเลอศักดิ์ กิตติสิทโธ
695 นางสาววงวิลาส ศุกรสมิต
696 นางวงศ์เดือน คงอุดม
697 นางสาววณิภา ชื่นฉ่ำ
698 นายวรเกติ์ สุกุมลจันทร์
699 พันตํารวจโทวรพงษ์ ทองไพบูลย์
700 นายวรพจน์ กันตพิพัฒน์
แถวที่ 15
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

701 นายวรพจน์ ลี้เจริญ
702 นางสาววรพนิต สกุลวธูสิริ
703 นางสาววรพรรณ โภคภิรมย์
704 นางวรพิมพ์สุข ผ่องสมัย
705 นางสาววรรณภา ทองสีแก้ว
706 พลตรีหญิงวรรณา วงศ์เมฆ
707 ร้อยตํารวจเอกหญิงวรรณา สายศิริวิทย์
708 นางวรรธณา โพธิ์สว่าง
709 นางสาววรสุดา สุขารมณ์
710 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
711 นางสาววรางคณา ภูอิทธิวงศ์
712 นางสาววราภรณ์ พรหมมินทร์
713 นางสาววราภรณ์ มาลาหอม
714 นางสาววราภรณ์ สายน้อย
715 นายวริทธิ์พันธุ์ วังบุญคง
716 นางสาววลัยภรณ์ พงษ์วิพันธุ์
717 ร้อยตํารวจโทหญิงวไลรัตน์ มะลิวรรณ
718 นายวสันต์ จุลเจือ
719 นายวสุ เซ็นสม
720 นายวสุ พหุโล
721 นายวัชรกร ภูมิภักดีพรรณ
722 นางสาววัชรพร มังกรกิ่ง
723 นางสาววัชรี จันทร์ทอง
724 นายวัฒนชัย บวรเศรษฐพงศ์
725 นายวัฒนา ปูรานิธี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

726 นายวันชัย ขุนรินทร์
727 นายวันชัย ชลนากิจกุล
728 นายวันชัย วิชญชาคร
729 นางสาววันทนา เจริญทรัพย์
730 นางสาววันทนา ศรีสกุลเดชารักษ์
731 นางสาววันเพ็ญ จิระวิชฎา
732 นายวัยวุฒิ เปรมศรี
733 นางวัลภา รุ่งโรจนารักษ์
734 นายวัลลภ จารุเรืองโรจน์
735 นายวัลลภ โพธิเพียรทอง
736 นายวัลลภ สุขสำราญ
737 นางสาววารุณี แก้วสอาด
738 นางสาววารุณี แสงกาญจนวนิช
739 นางวารุณีย์ ภูตระกูล
740 นางวาศินี อภัยภักดิ์
741 นายวิเกียรติ อริยะสันติชัย
742 นายวิจาร คุปติพงศ์กุล
743 นางสาววิจิตร ทิวากรโกมล
744 นางสาววิชชุดา แก้วสมทรัพย์
745 นายวิชัย เกียรติสามิภักดิ์
746 นายวิชัย เพ็ชร์ทองคำ
747 ร้อยตํารวจโทหญิงวิชิตา ไชยมงคล
748 นางสาววิชุดา พันธ์ดารา
749 นายวิเชียร ณ ชุมพร
750 พันตํารวจโทวิเชียร อินเทียน
แถวที่ 16
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

751 นายวิญญู คำด้วง
752 นายวิญญู ศิริยากร
753 นายวิฑูร โชติกุลพิศาล
754 นายวิฑูรย์ รุจิรกาโมทย์
755 นางสาววิณา ทองรัตน์
756 ร้อยตํารวจโทวิทย์ทวี ภริตานนท์
757 นายวิทยา เทียนทอง
758 นายวิทยา พุ่มจีน
759 นายวิทยา รัตนมณี
760 นายวิทยา ลีประเสริฐพันธ์
761 นายวิทวัส บุญญสถิตย์
762 นายวินัย ทองหลิม
763 นายวินัย นัยเนตร
764 นายวินัย สกุลวีระพันธ์
765 นายวินัย เหมือนวัดไทรย์
766 นางสาววิภาวี ศรีเจริญ
767 นางสาววิภาสม สุขสมัย
768 นางสาววิมลรัตน์ สมัครช่วย
769 พันตํารวจตรีวิรดล ทับทิมดี
770 นายวิรัช อมตกุลชัย
771 จ่าสิบตํารวจวิรัตน์ ภักดีจันทร์
772 นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์
773 นายวิโรจน์ อมตกุลชัย
774 นางสาววิไลลักษณ์ ลุวีระ
775 นางวิไลวรรณ แก้วเอียด
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

776 นายวิวัฒน์ ชื่นคลัง
777 นายวิวัฒน์ ติระรณกรกุล
778 นายวิศรุต ปูรณัน
779 นายวิษณุ ทรัพย์วิทย์
780 นายวิสันต์ สิงห์ปี
781 นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์
782 นายวิสิทธิ์ เงินทิพย์
783 นายวิสูตร์ มีนชัยนันท์
784 นายวีรวร สิทธิธรรม
785 ว่าที่ร้อยตรีวีระชาติ สุขสม
786 นายวีระศักดิ์ สี่หิรัญวงศ์
787 นายวีระศักดิ์ แสงโชติศิริ
788 นางสาววีรี ฐิติปุญญา
789 นายวุฒิกร อภิชาตบุตร
790 นายวุฒิชัย ทยานันทน์
791 ร้อยตํารวจโทวุฒิชัย สิงห์คง
792 ร้อยตํารวจโทวุฒิชัย สุภารี
793 นางสาวเวทะนี พุ่มเหรียญ
794 นางสาวศกุนตลา นิภานันท์
795 นายศตวรรษ สุคนธมาน
796 นายศรชัย โกสุมสวัสดิ์
797 นายศรัญญู พูลลาภ
798 นายศรัณยู วงศ์ทองศรี
799 นายศรัทธา เจ๊ะสู
800 นายศรันย์ ศรีอ่อน
แถวที่ 17
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

801 นางสาวศรันยา ปานสาคร
802 ร้อยตํารวจโทศราวุธ เดชศรี
803 นางสาวศรินทร์นา พุ่มดอกไม้
804 นางศรีจักรภัทร ซื่อสัตย์
805 นายศรีชัย วีระนรพานิช
806 นายศรีทนนท์ อินทร์เหมือน
807 นายศรีไพร บุญยะเดช
808 นายศรีรณ ยำอางค์
809 นายศรีศักดิ์ ณ นคร
810 นายศรีสุวรรณ จรรยา
811 นางศศิกานต์ โพธยานุกูล
812 นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
813 นางสาวศศิรภรณ์ วงษ์แสงอรุณศรี
814 นายศักดา ดอรอมาน
815 นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์
816 นางสาวศิรวดี ศรีสว่าง
817 พันตํารวจตรีศิริชัย ทรงวศิน
818 นายศิริโชค สิริวรรณภา
819 นายศิริพงษ์ ทรงวิทยาธรรม
820 นางสาวศิริพร บุญเรือง
821 นางสาวศิริพร อัศวกาญจน์
822 นางศิริมา ธรรมโชโต
823 นางสาวศิริวรรณ ป้องกัน
824 นางสาวศิริวรรณ สุดสอาด
825 นายศิลปชัย ไพโรจน์กิจจา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

826 นายศิวกร บัวป้อง
827 นายศุทัศน์ สุวรรณเจตต์
828 นายศุภกิจ รุ่งศรีทอง
829 นางศุภจารี ใจสมุทร
830 ร้อยตํารวจโทศุภชัย ใจการ
831 นายศุภชัย บุญฤทธิ์
832 นายศุภฤกษ์ นันทนพิบูล
833 นางศุภลักษณ์ แป้นพัฒน์
834 นายศุภศักดิ์ ศรีอินทร์
835 นายศุภศิลป์ หลายศิริโรจน์
836 นายศุภเศรษฐ์ อรุณศรีจตุพร
837 นายเศรษฐพงศ์ ลิ่วชิรากรณ์
838 นางสาวเศรษฐสิน ไชยสุนทร
839 นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร
840 นายสกล เขมะพรรค
841 นายสถาพร ภักดีวงศ์
842 นางสาวสถาพร ศรัทธารัตน์
843 นายสถิรพร เกยานนท์
844 นายสนั่น เสียงสนั่น
845 นายสนิท กุลเจริญ
846 ร้อยตํารวจโทสมเกียรติ ภาชนะกาญจน์
847 นายสมเกียรติ ศิริวนิชสุนทร
848 พันตํารวจตรีสมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์
849 นายสมคิด ศึกขันเงิน
850 นายสมคิด หอมเนตร
แถวที่ 18
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

851 นางสมจิตต์ แท้เที่ยง
852 นางสมจิตต์ เพชรบัณฑูร
853 นางสาวสมจิตร์ เรือนทอง
854 นายสมชาต เพิ่มลาภตระกูล
855 นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์
856 พลโทสมชาติ อนันตพงษ์
857 พันตํารวจโทสมชาย กุลวิเชียร
858 นายสมชาย คิดสี
859 นายสมชาย บัวทอง
860 นายสมชาย พูลเพิ่ม
861 นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ
862 นายสมชาย เล้านิรามัย
863 นายสมชาย อนวัช
864 นายสมโชค บุญลิ่มเต็ง
865 นางสาวสมถวิล สายนภา
866 นายสมนึก เปรื่องประยูร
867 นายสมบัติ แซ่เฮ้ง
868 นายสมบูรณ์ จิรมติ
869 นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ
870 นายสมบูรณ์ ศรีธุระวานิช
871 นางสมผิว ราชสีห์
872 นายสมพงษ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
873 พันเอกสมพงษ์ สุขล้อม
874 นายสมพงษ์ หมื่นเดช
875 นางสมพร สิทธิการะนา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

876 นายสมภพ เกลียวสีนาค
877 นายสมโภชน์ พงษ์เสมา
878 นายสมยศ คงดวล
879 พลตํารวจตรีสมยศ ดีมาก
880 พันตํารวจโทสมยศ ถริปภัสสโร
881 นายสมยศ สระทอง
882 นางสาวสมศรี เอกภพณรงค์
883 นายสมศักดิ์ ปรุงสุคนธ์
884 นายสมศักดิ์ เปรมประยูร
885 พันตํารวจโทสมศักดิ์ หน่องพงษ์
886 พันตํารวจโทสมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ
887 นางสาวสมสุข ขุทกะพันธุ์
888 สิบตํารวจเอกสมหมาย ใจสว่าง
889 นายสมหมาย ยอดยิ่ง
890 นางสาวสยมพร แจ่มศรีแก้ว
891 นางสาวสรภา โสภารัตน์
892 นายสรรเสริญ ธีระสาสน์
893 นายสรวงศักดิ์ พรหมศิวรักษ์
894 นายสรวิศ อธิมุตติกุล
895 ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน
896 นายสรศักดิ์ โชติพิบูลย์ทรัพย์
897 นางสรัญญา สุวพัฒน์
898 พันตํารวจตรีสรายุทธ บุรีวชิระ
899 นางสาวสฤกวรรณ วรรณรักษ์
900 นางสว่างจิต ฐิตะวสันต์
แถวที่ 19
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

901 นายสัญชัย โชคสิริวรรณ
902 นายสัญญา ยศนันท์
903 นายสันติ พร้อมพัฒน์
904 นายสันติพงษ์ สำเนียงสูง
905 นายสัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ
906 นางสาวสานิตา มันทรานนท์
907 ร้อยตํารวจตรีหญิงสายใจ นุ่นสง
908 เรือโทสายชล ช้างน้อย
909 ร้อยตํารวจตรีหญิงสายสุนี ไหมทอง
910 ร้อยตํารวจโทสายัน ใยสำลี
911 ร้อยตํารวจเอกสำราญ จันทร์เศรษฐี
912 จ่าสิบเอกสำราญ แสงอินทร์
913 นายสำเริง คำแสน
914 นายสิงห์ เมืองศรี
915 นางสิตา จันทรวิทุร
916 นายสิทธิชัย ฮอเจริญชัย
917 นายสินธุ ล้อสีทอง
918 นางสาวสินีนาฎ นาคคำ
919 นายสิปปภาส กีรติธากุล
920 นายสิรวิทย์ คชสาร
921 นางสิรอร เอี่ยมแก้ว
922 นางสิรินดา พริ้งไพเราะ
923 ร้อยตํารวจเอกหญิงสิรินทร นกเทศ
924 นางสาวสิริมาลย์ เจริญผล
925 นางสาวสิริวรรณ หวังวิไล
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

926 นายสืบศักดิ์ วุฒิวรดิษฐ์
927 สิบตํารวจตรีหญิงสุกัญญา เอกนิล
928 นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
929 นายสุกิจ ปกจ้าย
930 นายสุเจตน์ โพธิ์หน่อทอง
931 นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์
932 สิบตํารวจเอกหญิงสุชาดา เถาถวิล
933 นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์
934 นายสุชาติ ถนอมพงษ์พันธ์
935 นายสุชาติ หลาวเลี่ยมทอง
936 สิบตํารวจเอกหญิงสุชานันท์ สุนทรจามร
937 นางสุชีวา นภาพรรณสกุล
938 นางสุดใจ เนติประวัติ
939 นางสาวสุตตมา ปุลาเลิศ
940 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
941 นางสาวสุทธิณี วิยะนัด
942 นายสุทธิพงษ์ สุรปริญญากุล
943 นางสาวสุทธิวรรณ ใจธรรม
944 นายสุทิน แก้วหลำ
945 นายสุทิน เพ็ชรสวัสดิ์
946 นายสุเทพ ปุ๋ยสาลี
947 นางสาวสุเทวี จันทร์มรกต
948 ร้อยตํารวจโทหญิงสุธาสินี กาฬปักษี
949 พลตํารวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ
950 นางสาวสุนันทา แก้วจันทร์
แถวที่ 20
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

951 นางสาวสุนิเพชร ภัทรศิริโชติ
952 จ่าสิบตํารวจหญิงสุนิสา ทรงพร
953 นางสาวสุปราณี สระทองจันทร์
954 นายสุปัญญา ลิ้มทรงพรต
955 นายสุพจน์ แต่งงาม
956 นางสาวสุพรรณี ปักมาศ
957 นายสุพัฒน์ น้อยฉ่ำ
958 นางสาวสุพัตรา กุลสรพันธ์
959 นางสาวสุพัตรา แก้วประสิทธิ์
960 นางสาวสุพัตรา จุฑาจินดาเขต
961 นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล
962 นางสุพิชา แว่นแก้ว
963 นางสุพิศ แสนมุข
964 นายสุภัทร พาหุสัจจะลักษณ์
965 นางสุภา เอี่ยมโอภาส
966 นางสาวสุภาพรรณ ทรัพย์เฉลิม
967 นางสาวสุภาภรณ์ คงวัฒน์
968 นางสาวสุภาภรณ์ จงคล้ายกลาง
969 นาวาอากาศเอก(พิเศษ)สุรกิจ จันทรเสน
970 นายสุรไกร นวลศิริ
971 นายสุรจักร กางกรณ์
972 นายสุรชัย ขำมาลัย
973 นายสุรชัย เจนประโคน
974 นายสุรชัย ทั้งสว่างวงษ์
975 ร้อยตํารวจเอกสุรเชษฐ์ บัณฑิตย์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

976 นายสุรเชษฐ์ ศานติธาดาพาณิชย์
977 นายสุรพงษ์ เพชรภูทอง
978 นายสุรพล เลอวิศิษฎ์
979 นายสุรพล ศิริสุทธิเดชา
980 จ่าเอกสุรศักดิ์ ทองเพชร
981 ร้อยตํารวจเอกสุรศักดิ์ ลีลาเลิศสุริยะ
982 ร้อยเอกสุรศักดิ์มนตรี วัฒนา
983 นางสาวสุรัตน์ เหลือประเสริฐ
984 นางสุรางค์ ชัชวาลา
985 นางสาวสุรางคณา นาคถนอม
986 นายสุริชาติ กิตติศศิกุลธร
987 นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา
988 นายสุรินทร์ โรจนะ
989 นายสุริยชัย รวิวรรณ
990 นายสุริยะ หินเมืองเก่า
991 นายสุวรรณ เกียรติลัคนาชัย
992 นางสุวรรณทิพย์ ทับทิมเทศ
993 นางสาวสุวรรณนีย์ ขวัญดี
994 นางสุวรรณา จิตตะปาโล
995 นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช
996 นางสาวสุวรรณา หลงวงศ์
997 นายสุวัจน์ วชิรวัต
998 สิบตํารวจโทหญิงสุวัฒนา ไชยวรรณ
999 พันเอกสุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
1000 จ่าเอกสุวินัย ชอบพิศ
แถวที่ 21
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1001 นายเสกสรร เลาห์ภากรณ์
1002 นายเสกสันต์ สร้อยสังวาลย์
1003 นายเสงี่ยม ประดับ
1004 จ่าสิบตํารวจเสฏฐพงศ์ ขจรบุญญาวัฒน์
1005 นายเสถียร บุญเพ็ง
1006 นางเสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์
1007 นางสาวเสาวณี ชูแก้ว
1008 นางเสาวนีย์ เตชะไพบูลย์
1009 นางแสงเดือน วิลัยพันธ์
1010 นางสาวแสงมณี มีน้อย
1011 ร้อยตํารวจเอกโสภณ นาคจรุง
1012 นายโสภณ พรหมดวง
1013 นายโสภณ เพชรสว่าง
1014 นายโสภณ ฤทธิเรือง
1015 นางโสภา ทองเจียม
1016 นายโสรส ขจรประศาสน์
1017 นางสาวโสฬวี ตันอิสาร
1018 นางสาวหทัยกาญจน์ ทวีทอง
1019 นายเหลื่อม พันธ์ฤกษ์
1020 นายอดิพงศ์ พรหมศิริสมบัติ
1021 นายอธิพงศ์ เต็มกาญจนโชติ
1022 นางสาวอนงลักษณ์ ปิ่นเมือง
1023 นางอนัญญา ฉาบสุวรรณ
1024 นางสาวอนันญา ชูศรี
1025 นายอนันต์ คงเครือพันธุ์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1026 นายอนันต์ เนตยสุภา
1027 นายอนันต์ อัศวราชันย์
1028 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์
1029 นายอนุรักข์ โพธิ์ด้วง
1030 นางสาวอนุรักษ์ ศรีสุระ
1031 นายอนุรัตน์ อัษฎานุกูล
1032 นายอนุวัตร มณีวงศ์
1033 นายอนุศักดิ์ ล้ำเลิศ
1034 สิบตํารวจโทอนุศาสตร์ เพชรเปี่ยมแสงงาม
1035 นายอนุสรณ์ อยู่พร้อม
1036 นายอภิชัย เตชะอุบล
1037 นายอภิชาติ พุฒพวง
1038 นายอภิชาย คงทอง
1039 นางสาวอภิณญา มาประเสริฐ
1040 จ่าสิบตํารวจอภิรักษ์ ด่านเก่า
1041 นายอภิศักดิ์ บุตรหงษ์
1042 นายอภิสิทธิ์ อู่วงศ์
1043 นายอมรเทพ แสนมหาเกษม
1044 พันโทอมรรัตน์ บุญถาวร
1045 นางอมรรัตน์ สมบูรณ์เจริญ
1046 นางสาวอรพรรณ ฦาชา
1047 นายอรรถวุฒิ รัตนสุภา
1048 นางอรอนงค์ ลิขิตสัจจากุล
1049 นางสาวอรอุษา ภักดี
1050 นางอรัญญา จิตตคาม
แถวที่ 22
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1051 นางสาวอริศรา ภูมิรัตนพงศ์
1052 นาวาเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม
1053 นายอัครเดช ทองใจสด
1054 นางอัจฉรา แช่มช้อย
1055 นางสาวอัญชลี ทงก๊ก
1056 นางสาวอัญชลี พัตรเกิด
1057 นางอัญชุลี สุขวรรณ
1058 นายอัฏพล พันธุรัตน์
1059 นายอัฐพล สว่างลาภวงศ์
1060 นางอัมพร โสภณดิเรกรัตน์
1061 นายอาคม ลิมทโรภาส
1062 นายอาคม วุฒิพงษ์
1063 นายอาทิตย์ ลิ้มอุดมพร
1064 นางสาวอาภัสรา ธรรมสาคร
1065 นางอาภัสรา หงสกุล
1066 ร้อยตํารวจโทหญิงอารีย์ โต๊ะทอง
1067 นางสาวอารีย์ ไทยศิริ
1068 นางสาวอารีวรรรณ นิ่มประเสริฐ
1069 นายอำนวย ทองเฉลิม
1070 นายอำนวย รื่นเริง
1071 นายอำนาจ สิงคาลวนิช
1072 นายอำพร คล้ายทองคำ
1073 นางสาวอำพาพร รุ่งโรจน์สาคร
1074 นายอิทธิคม พรหโมบล
1075 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1076 ร้อยตํารวจโทหญิงอิศริยา พันธุ์ยุรา
1077 นาวาอากาศเอกอิษฎา น้อยขาว
1078 นายอิสรา สุขแจ่มใส
1079 นายอุกฤษณ์ ทรงศิริ
1080 นายอุดม บุญช่วย
1081 นายอุดม ผาติพิพัฒน์
1082 นายอุดม สกุลณรงค์กิจ
1083 นายอุดมกิจ เทียนอุดม
1084 นางสาวอุดมศรี สงวนศรี
1085 นายอุทัย ภาคเจริญ
1086 นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร
1087 นางสาวอุมาภรณ์ ประภาสะวัต
1088 นางอุไร จูฑากาญจน์
1089 นางสาวอุไรพร ตั้งมณีนิมิตร
1090 นางสาวอุไรภรณ์ เกษมณี
1091 นางสาวอุไรวรรณ ธงชัย
1092 นางอุษณี ฉันทวรคุณ
1093 นางสาวอุษณี ถุงสมบัติ
1094 นางสาวอุสณี ภู่สัมภวดุลย์
1095 พันโทเอกดนัย สยังกูล
1096 นายเอกพงศ์ อักษรนำ
1097 นายเอกพล กมลจิตภักดี
1098 ร้อยเอกเอกอนันต์ เหมะบุตร
1099 นายเอนก คณโฑทอง
1100 นายเอนก มนัสนิโลบล
แถวที่ 23
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1101 นายเอราวัณ ทับพลี
1102 นางสาวเอื้ออารี เศรษฐวานิช
1103 นายโอบบุญ นิมิบุตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ)
1104 ร้อยเอกกณพ หงษ์วิไล
1105 นายกนก ดอกไม้
1106 นางสาวกนกนาถ สุวรรณรังค์
1107 นางกรรณิการ์ ประทีปมโนวงศ์
1108 นายกฤษณ์ ชุมแสงศรี
1109 นางกัญญารัตน์ แสงนาครินทร์
1110 นางสาวกันทิมา มหายศ
1111 นายกัมปนาท วรรณวงศ์
1112 นางสาวกัลยา กรเกษม
1113 นางสาวกัลยา วุฑฒะวนิช
1114 นางสาวกาญจน์มุนี ศรีวิศาลภพ
1115 นางสาวกาญจนา เจริญพานิช
1116 นายกิตติทัช เขียวฉอ้อน
1117 นายกิตติภูมิ เกตุภู่
1118 นางขวัญใจ พันธุมจินดา
1119 นางสาวขวัญสุดา บินหะซัน
1120 นายคำนึง ดิษฐเอม
1121 นางสาวจรรณจิรา จันทร์โอ
1122 นายจักรพงษ์ ศิริวรรณ
1123 นางสาวจันทร์จิรา ศิริอนุการวัฒนา
1124 นางสาวจันทร์เพ็ญ คิ้วองอาจ
1125 นางสาวจามรี พยาฆรานนท์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1126 นางสาวจารุณี คงรื่น
1127 นายจำรัส พฤกษ์มหาชัยกุล
1128 จ่าสิบตํารวจหญิงจิตรา ประเสริฐโสภา
1129 นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม
1130 นางจินตนา หน่อคำบุตร
1131 นายจิรพงศ์ สุทธิจรัสโรจน์
1132 ว่าที่ร้อยตรีจีรวุฒิ โรยสุวรรณ
1133 นางสาวเจติยา ชมนารถ
1134 นายเจริญ จิตร์สนธิ
1135 นายเจษฎา มะเยาะ
1136 ว่าที่พันตรีฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค
1137 นางสาวฉันทนา นามไพโรจน์
1138 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย เหมนาค
1139 นางสาวชไมพร เหลื่อมเจริญ
1140 นางสาวชลนภา ฉ่ำสาตร์
1141 นางสาวชลหทัย พุทธเจริญ
1142 นายชัชวัล เพ่งพินิจ
1143 นายชัยยันต์ พวงขาว
1144 ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ จิรวงศ์รุ่งเรือง
1145 นายเชาวน์ ภู่สันติสัมพันธ์
1146 นายไชยพศ ศรีใหม่
1147 ร้อยเอกฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล
1148 นางสาวฑิราภรณ์ เลาหกุล
1149 นางสาวณัฐธิดา ประจญยุทธ
1150 ร้อยตํารวจโทณัฐภัทร แก้วตา

แถวที่ 24
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1151 นายณัฐวุฒิ เบ็ญจสุรัตน์วงศ์
1152 นายณัฐวุฒิ สินธาราศิริกุลชัย
1153 นางดรุณี คำนวนตา
1154 นางสาวดรุณี อุปรี
1155 จ่าสิบตํารวจหญิงดวงกมล อนันทภูมิ
1156 นางสาวดารณี พรเพริศพราย
1157 นางดาวัลย์ ปฏิเมธา
1158 นางเดือนฉาย ปิณฑานนท์
1159 นางสาวตุลาธิณี สุขวงศ์
1160 นายทนงศักดิ์ แสงโชติช่วงชัย
1161 นางสาวทศวรรณ อมรพิทักษ์
1162 นางสาวทัศน์ดาว ผลเพิ่มสุข
1163 นางทัศนีย์ รอดโฉม
1164 นายทัศไนย คุ้มมณี
1165 นายธนชาติ ชิตสุวรรณ
1166 นางสาวธนิษฐา หอมจีน
1167 ร้อยตํารวจเอกธวัชชัย นรสิงห์
1168 นายธีรพล เวชสุริยา
1169 ร้อยตํารวจโทหญิงธีรวรรณ อินเทียร
1170 หม่อมหลวงนพดล ชุมสาย
1171 นางสาวนฤมล นาคพงษ์
1172 นายนิธิพงษ์ อ่อนจันทร์
1173 นางนิธิภัค อัครเมธีกุล
1174 นายนิวัฒน์ ศิริวัฒน์
1175 นางสาวนิศารัตน์ แก้วมุณี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1176 นางสาวบงกช อิงปัญจลาภ
1177 นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์
1178 นางสาวบุปผา มีพลอย
1179 นางสาวบุศรา ครสาร
1180 นางสาวเบญจมาศ ยุวะยงดี
1181 นายปกาสิต ไตรยสุนันท์
1182 นายปณา ศรีปณะ
1183 นางสาวปทุมพร พิมพ์แพทย์
1184 นายปรเมษฐ์ เหลื่อมพล
1185 นางประภัสสร กระจายศรี
1186 นางสาวประภาวดี กิตติรัต
1187 นางสาวปราญชลี ยอดประดิษฐ์
1188 นายปริสัญญ์ บุญนาค
1189 นายปรีชา วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
1190 นายปรีชาญ อินทรไพโรจน์
1191 นางสาวปรียา พรหมจรรย์
1192 นายปิฎก มูลศาสตร์
1193 นายปิยะมิตร มณีจักร์
1194 นายผณินทร์ บุญรอด
1195 นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา
1196 นางพเยาว์ เพชรไวกูณฐ์
1197 นายพรวิศิษฎ์ เรืองดิษฐ์
1198 นายพลัง ชวนชาติ
1199 นางพวงน้อย ถาวรยุติธรรม
1200 นางสาวพัชนี คุณแพ
แถวที่ 25
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1201 นางพัชรี สาชาติ
1202 นางสาวพัสราภรณ์ เปล่งฉวี
1203 นายพิจักษณ์ วรวิทย์สัตถญาณ
1204 นายพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล
1205 นายพีระพงษ์ เทียมเมือง
1206 นางเพ็ญทิพา ศรีทะวงศ์
1207 นางเพ็ญสุรัสมิ์ เพ็ญสุภา
1208 นางสาวภคมน อุดมพันธุ์
1209 นางสาวภัทริยา บุตรมาตย์
1210 ร้อยตํารวจเอกภาสกร กิจไพบูลย์ทวี
1211 สิบตํารวจตรีภูมิศักดิ์ ราโช
1212 นางสาวมณฑากานต์ ทองเพ็ง
1213 ว่าที่ร้อยตรีมนต์ชัย วรรณวิจิตร์
1214 นางสาวมยุรี ฉัตรเฉลิมเกียรติ
1215 นายมานพ อ่วมทับ
1216 นายมานพพล กาญจนโรจน์
1217 นายเมธา อามินเซ็น
1218 นายยรรยงค์ ทรัพย์คง
1219 นางยอดฤดี ปัทมะสุคนธ์
1220 นางสาวรจนา โชติพันธรัตน์
1221 นางสาวรัชนีกร สุทธิพันธุ์
1222 นายรัฐนิรันดร์ ผิวสุข
1223 นางรัติกร จันทร์แก้ว
1224 นางสาวราตรี สิงหรัตน์
1225 นางสาวรุ่งฤทัย ทรัพย์ประสงค์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1226 นางรุจิเรศร แจ้งศรี
1227 ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร
1228 นางสาวลศินา เพ่งพินิจ
1229 นางสาวลัดดา วรการพินิจ
1230 นางวรธิดา อินสว่าง
1231 ร้อยตํารวจโทวรพงษ์ พุฒนิล
1232 นายวรพฤกษ์ พรมกิตติยานนท์
1233 นางสาววรรณชยา หอมจีน
1234 นางสาววรรณพร ชโยปถัมภ์
1235 นายวรรณวรวัฒน์ ใจสมุทร
1236 นางสาววราภรณ์ จรุงกสิกร
1237 นายวสันต์ สารีผล
1238 นางสาววัชรี ทัพวนานต์
1239 นางสาววัชรี วรชิราภรณ์
1240 นางสาววัชิราภรณ์ ลาภมา
1241 นางสาววาสนา รักมิตรศิริพร
1242 นายวิจักษณ์ สุรินทร์คำ
1243 จ่าสิบตํารวจวิจารย์ แก้ววิเศษ
1244 นายวิชาติ คงน้อย
1245 นายวิญญู พิมพ์อักษร
1246 นางสาววิภาทิพย์ สุทธิภู
1247 ว่าที่ร้อยเอกวิรัส พานทอง
1248 นางวิราภรณ์ บุญเพ็ชร์
1249 นายวิโรจน์ เฟ็นดี้
1250 นายวิศววิศ เต็งวิลัย
แถวที่ 26
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1251 นายวีระ อยู่ยืน
1252 นายวีระชัย ใจเย็น
1253 นางสาวศศิธร แสงงาม
1254 นางสาวศศิวรรณ นามพุทธา
1255 นางศิรินธร เจริญกิติวรากร
1256 นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นไธสง
1257 นางสาวศุภวัชรี ทรงศรีม่วง
1258 นางสาวสกลสุภา เวชวิฐาน
1259 ร้อยตํารวจโทสดายุ ณ นคร
1260 นายสพโชค ทาบสุวรรณ์
1261 นายสมชัย อภิวัฒนพร
1262 นายสมชาย ธรัชเมตตาชัย
1263 นายสมบูรณ์ สันหยี
1264 นายสมภพ บุณยะประภา
1265 นายสมมิตร อมรพิพัฒน์
1266 นางสาวสมศรี พลากร
1267 นายสมศักดิ์ นามกูล
1268 นายสรนนท์ คชนันทน์
1269 นายสะพรั่ง โวหารดี
1270 นายสันติ โต๊ะเหม
1271 พันตํารวจโทสัมพันธ์ ไชยพิณ
1272 นายสานิตย์ สว่างกิจ
1273 นายสาโรช จันทร์ประเสริฐ
1274 นายสำราญ ทรงเจริญสุข
1275 นายสิทธิโชค สื่อประสาร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1276 นางสาวสิริพร ชูช่วย
1277 นางสาวสิริรัตน์ ศรีปัญจพงษ์
1278 นางสิริวัฒนา ชื่นวิเศษ
1279 นางสาวสุกัญญา ครสาร
1280 นางสาวสุกานดี สุจริต
1281 นายสุชาติ พินิจทรัพย์สกุล
1282 นายสุทธิพงศ์ ม่วงสวนขวัญ
1283 นางสาวสุนันท์ เหลืองภัทรวงศ์
1284 นางสุปราณี เดชกำแหง
1285 นางสุพร ภวสันต์
1286 นางสาวสุพัตรา สาสกุล
1287 นายสุภชัย วรรณษา
1288 นางสุภาภรณ์ กล่อมพิรุณ
1289 นางสุมิตรา มะกูดี
1290 นางสาวสุรัษฎา แย้มไพเราะ
1291 นางสาวสุรี สุขเกษม
1292 นางสาวสุรีย์ภรณ์ แพงศรี
1293 นางสุวรรณ์ หัสวายุกุล
1294 นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม
1295 นางสาวสุวรรณา ปิ่นน้อย
1296 เรือเอกเสวี หวังไมตรี
1297 นางแสงรวี ชั้นประเสริฐ
1298 นายอดุลย์สิทธิ์ แสนปัญญา
1299 นายอนุชา วงษ์เสือ
1300 พันตํารวจโทอนุวัฒน์ บัวมณี
แถวที่ 27
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1301 นายอภิชาติ แก้วจรัส
1302 นายอภิชาติ รุจิชัยพิมล
1303 นายอภิรติ พุ่มเรืองนาม
1304 นายอภิศักดิ์ บุตรอุดม
1305 นางสาวอรกัญญา สยังกูล
1306 นางสาวอลิตตา พวงมั่ง
1307 นางสาวอักษราภรณ์ บุญครอง
1308 นางสาวอัจฉรา บุญปลอด
1309 นายอับดุลลาติ๊บ อารียะ
1310 นายอาคม อาจแสง
1311 นายอาทิตย์ ทรงสิทธิ์พาณิชย์
1312 นางสาวอาทิตยา ลาธุลี
1313 นายอานนท์ วิริยพันเลิศ
1314 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
1315 เรืออากาศโทอิราวัสส์ ปัทมะสุคนธ์
1316 นางอุทัยวรรณ์ รัตนลีลา
1317 นางสาวอุบลรัตน์ ฉาบฉวย
1318 นางอุไรวรรณ ศรีเมือง
1319 นางสาวเอ็นดู ไชยรักษ์