รับสมัครส่วนกลาง ปีการศึกษา 2557

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท
กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโทส่วนกลางปีการศึกษา  
รายละเอียดการรับสมัครและจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครในแต่ละสาขาวิชา  
Download ใบสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คำชี้แจงในการสมัครเข้าศึกษา สมัครทาง Internet
สมัครเรียน Online
คำชี้แจงในการสมัครเข้าศึกษา สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ
คำชี้แจงในการสมัครเข้าศึกษา สมัครทางไปรษณีย
ข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
Code รหัสวิชา (กรุณาเขียนระบุลงในใบสมัคร)
รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
ตารางค่าใช้จ่าย (นศ.ใหม่)
แผนที่ อาคารท่าชัย และ สถานที่สอบ
หมายเหตุ : ทุกข้อข้างต้นนี้เป็นเอกสาร PDF
          จำเป็นต้องมี Acrobat Reader ในการอ่าน

free hit counter script

ท่านได้รับข้อมูลในการรับสมัคร
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)
  มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุดแสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 
คลิ๊กเลือกคณะจากลิงค์ด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะและสาขาวิชาอื่นๆ