รับสมัครส่วนกลาง ปีการศึกษา 2560

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท
ประกาศสาขาวิชาไทยศึกษา งดรับสมัครนักศึกษาใหม่
Download ใบสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเรียน Online (ขยายถึง 30 เม.ย. 60)
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท (ส่วนกลาง)
รายละเอียดการรับสมัครและจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครในแต่ละสาขาวิชา
Code รหัสวิชา (กรุณาเขียนระบุลงในใบสมัคร)
รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
ตารางค่าใช้จ่าย (นศ.ใหม่)
แผนที่ อาคารท่าชัย และ สถานที่สอบ
ตรวจสอบสถานะผู้สมัครทางไปรษณีย์ 2560

หมายเหตุ : ทุกข้อข้างต้นนี้เป็นเอกสาร PDF
          จำเป็นต้องมี Acrobat Reader ในการอ่าน

free hit counter script

 
ท่านได้รับข้อมูลในการรับสมัคร
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)
  มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด 

 
 
คลิ๊กเลือกคณะจากลิงค์ด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะและสาขาวิชาอื่นๆ