xvideos2.com

very sexy video

xnxx

ติดต่อสอบถาม/ขอใช้บริการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อเรา


สถานที่ตั้งและการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ที่ อาคารท่าชัย (TCB) ชั้น 1 และ ชั้น 3  

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

          เว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้


ฝ่ายบริการการศึกษา  หน่วยรับสมัครและลงทะเบียน (อาคารท่าชัย ชั้น 1)
รายละเอียดการติดต่อเรื่อง

- การรับสมัครนักศึกษา

- การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

- การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

- การลงทะเบียนเรียน

- การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา

- การรักษาสถานภาพนักศึกษา

- การลาพักการศึกษา

- การเทียบโอนหน่วยกิต

ติดต่อหน่วยรับสมัครและลงทะเบียน

โทร. 0-2310-8563, 0-2310-8000 ต่อ 3705


ฝ่ายบริการการศึกษา หน่วยทะเบียนประวัติและประมวลผลสอบ (อาคารท่าชัย ชั้น 1)
รายละเอียดการติดต่อเรื่อง

- ฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล คำนำหน้านามของนักศึกษา

- ผลการศึกษา

ติดต่อหน่วยทะเบียนประวัติและประมวลผลสอบ

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3710 โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3709, 3711 โทร. 0-2310-8554


ฝ่ายบริการการศึกษา หน่วยหนังสือสำคัญ (อาคารท่าชัย ชั้น 1)
รายละเอียดการติดต่อเรื่อง

- การขึ้นทะเบียนปริญญา

- การออกหนังสือสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

1) ใบตรวจสอบผลการศึกษา (Checkgrade Report) กรณีไม่สำเร็จการศึกษา

2) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

3) หนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

4) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) กรณีสำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

5) ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย

6) แปลใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาอังกฤษ)

7) แปลปริญญาบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ)

8) ใบแทนปริญญาบัตร

9) หนังสือรับรองอื่น ๆ

ติดต่อหน่วยหนังสือสำคัญ

โทร. 0-2310-8560, 0-2310-8000 ต่อ 3702


ฝ่ายบริการการศึกษา หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (อาคารท่าชัย ชั้น 1)
รายละเอียดการติดต่อเรื่อง

- การเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญา

- การรับพระราชทานปริญญาบัตร/การจัดส่งปริญญาบัตร

- การตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษา

ติดต่อหน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

โทร. 0-2310-8561 โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3707 โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3708


ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ (อาคารท่าชัย ชั้น 3)
รายละเอียดการติดต่อเรื่อง

- ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองหลักสูตร  โทร. 0-2310-8565

- นักศึกษาปริญญาเอก/ปริญญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ์)/แผน ข (สารนิพนธ์) โทร. 0-2310-8557 ดังนี้

1) ประกาศกำหนดการสอบป้องกันและตรวจรูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง และอื่น ๆ (ทางเว็บไซต์)

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/การขออนุมัติเค้าโครง (ตรวจสอบข้อมูลใน e-graduate)

3) การขออนุมัติสอบ/การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

4) คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

5) ตรวจสอบและให้คำปรึกษา รูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง และอื่น ๆ

6) การส่งตรวจรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ พร้อมหลักฐานอื่น ๆ เช่น ว. 9 / ว. 11 เป็นต้น จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา (ตรวจสอบข้อมูลใน e-graduate)

7) การรับเอกสาร ว. 5 ไปทำเรื่องแจ้งจบที่โครงการศึกษาภาคพิเศษ/คณะที่สังกัด

- ตรวจสอบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ (ว. 9) และหลักฐานการคัดลอกผลงาน (ว. 11) ของรายงาน การค้นคว้าอิสระ (IS) โทร. 0-2310-8565

- การเข้าใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ โทร. 0-2310-8564

- การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8564

- การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการค้นคว้าอิสระเพื่อการพัฒนา (ระบบออนไลน์) โทร. 0-2310-8564

- การเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยและข่าวบัณฑิตวิทยาลัยออนไลน์ โทร. 0-2310-8564


บัณฑิตศึกษาคณะ

เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการเรียน การสอน การสอบ ตารางเรียน เนื้อหาของกระบวนวิชาต่าง ๆ

เอกสารประกอบการเรียน และการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน

โดยมีผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะ เป็นผู้ควบคุมดูแล

นักศึกษาสามารถติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะ ได้ดังนี้

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ (อาคารใหม่คณะนิติศาสตร์ ชั้น 4) โทร. 0-2310-8188, 0-2310-8166

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (อาคารวิโรจน์-สุรภี ถกลศรี ชั้น 1) โทร. 0-2310-8220

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 2 ชั้น 2) โทร. 0-2310-8250 ต่อ 7

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3) โทร. 0-2310-8335, 0-2310-8347

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL) ชั้น 1) โทร. 098-2752797, 0-2310-8427

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ (อาคารรัฐศาสตร์ ชั้น 3) โทร. 0-2310-8469, 0-2310-8470

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4) โทร. 0-2310-8522

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อาคารสุโขทัย ชั้น 9) โทร. 0-2310-8933

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ชั้น 4) โทร. 0-2310-8570

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะสื่อสารมวลชน (อาคารสุโขทัย ชั้น 2) โทร. 0-2310-8993

 

 

 


การติดต่อขอใช้บริการเพื่อลงข้อมูลในเว็บไซต์ (สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

1. ติดต่อขอเผยแพร่ข้อมูลด้วยตนเอง (Load แบบฟอร์มคลิ้กที่นี่)

2. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ่านหน่วยงาน


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Graduate School Ramkhamhaeng University

อาคารท่าชัย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเลขโทรศัพท์ -คลิ๊กที่นี่- Email : graduate@ru.ac.th

Official Website : www.grad.ru.ac.th 

teens anal sex outdoors
khosra xxx teen sex video ffm squirt and cum girlfriend surprise share
realpornfilms.com
xxxteenhub.info romanporn.com xxxmeri.com hotporntub.info asianpornxxx.info hdxxxporn.club
pornmalaysia.com sextresss.xyz duvpornxxx.com toutpornxxx.org xpornpalace.com hubpornindian.info
Hot sex film Free porn tube Hd porn Xxx clips
pornominutes.net adultpornmovie.ws eniporn.com
sex video
hpornvideo.com
Hd sex tube

xhaloporn

Porn tube videos