<คณะนิติศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะบริหารธุรกิจ>
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CMOs รับสมัครถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2560  [อ่าน 595 ครั้ง] 
<คณะมนุษยศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะศึกษาศาสตร์>
   ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 081-935-2473 รับสมัครถึงวันที่ 05 ม.ค. 2561  [อ่าน 75 ครั้ง] 
<คณะวิทยาศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะรัฐศาสตร์>
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 18 รับสมัครถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560  [อ่าน 1068 ครั้ง]
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 รับสมัครถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560  [อ่าน 166 ครั้ง]
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 รับสมัครถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560  [อ่าน 115 ครั้ง]
<คณะเศรษฐศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะวิศวกรรมศาสตร์>
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รับสมัครถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2560  [อ่าน 1227 ครั้ง]
<คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะและสาขาวิชาอื่นๆ>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>