<คณะนิติศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะบริหารธุรกิจ>
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน MBA (Logistics and Supply Chain Management) รุ่นที่ 4 (วิทยาเขตบางนา) รับสมัครถึงวันที่ 07 ม.ค. 2562 [อ่าน 360 ครั้ง]
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders รุ่นที่ 19 สาขาการจัดการ รับสมัครถึงวันที่ 25 ม.ค. 2562  [อ่าน 324 ครั้ง]
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ ภาค 2/61 (รุ่นที่ 2) รับสมัครถึงวันที่ 06 ม.ค. 2562  [อ่าน 305 ครั้ง]
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา Saturday Program รุ่นที่ 2 (การตลาด) รับสมัครถึงวันที่ 21 พ.ย. 2561 [อ่าน 323 ครั้ง]
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Y-MBA หัวหมาก รุ่นที่ 22 (สาขาการจัดการ การเงินและธนาคาร และการตลาด) รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 [อ่าน 570 ครั้ง]
     เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program บางนา รุ่นที่ 14 สาขาการเงินและธนาคาร รับสมัครถึงวันที่ 02 ม.ค. 2562 [อ่าน 541 ครั้ง]
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program หัวหมาก รุ่นที่ 27 สาขาการจัดการ, การเงินและธนาคาร รับสมัครถึงวันที่ 02 ม.ค. 2562 [อ่าน 565 ครั้ง]
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต VL (Twilight Program) รุ่นที่ 15 สาขาการเงินและการธนาคาร (เรียนวันเสาร์วันเดียว) และ สาขาการบัญชี (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) โทร.02-3108955-6 รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562  [อ่าน 553 ครั้ง]
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 10 สาขาการจัดการ (เรียนวันเสาร์วันเดียว) โทร.02-3108955-6 รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562  [อ่าน 667 ครั้ง]
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 8 สาขาการเงินและการธนาคาร และ สาขาการตลาด (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) โทร.02-3108955-6 รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562  [อ่าน 470 ครั้ง]
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 15 (สาขาการจัดการและการตลาด) รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561  [อ่าน 824 ครั้ง]
<คณะมนุษยศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะศึกษาศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะวิทยาศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะรัฐศาสตร์>
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุทัยธานี รุ่นที่ 1 รับสมัครถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  [อ่าน 60 ครั้ง] 
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 1 รับสมัครถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  [อ่าน 19 ครั้ง] 
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 19 รับสมัครถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  [อ่าน 198 ครั้ง] 
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 1 รับสมัครถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  [อ่าน 19 ครั้ง] 
<คณะเศรษฐศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะวิศวกรรมศาสตร์>
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รับสมัครถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2561 [อ่าน 162 ครั้ง]
<คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะและสาขาวิชาอื่นๆ>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>