<คณะนิติศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะบริหารธุรกิจ>
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) วิชาเอกการตลาด รุ่นที่ 13 เรียน "วันอาทิตย์วันเดียว" รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561  [อ่าน 181 ครั้ง] 
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for Visionary Leaders) รุ่นที่ 17 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาการจัดการ รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561  [อ่าน 480 ครั้ง] 
<คณะมนุษยศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะศึกษาศาสตร์>
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 รับสมัครถึงวันที่ 05 มี.ค. 2561  [อ่าน 1997 ครั้ง]
<คณะวิทยาศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะรัฐศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะเศรษฐศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะวิศวกรรมศาสตร์>
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รับสมัครถึงวันที่ 13 ก.ค. 2561  [อ่าน 259 ครั้ง]
<คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะและสาขาวิชาอื่นๆ>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>