<คณะนิติศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะบริหารธุรกิจ>
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต VISIONARY LEADERS (TWILIGHT PROGRAM) รุ่นที่ื 14 วิชาการจัดการ รับสมัครถึงวันที่ 19 ส.ค. 2561  [อ่าน 254 ครั้ง] 
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (TWIN PROGRAM) รุ่นที่ื 7 วิชาการจัดการ รับสมัครถึงวันที่ 19 ส.ค. 2561  [อ่าน 167 ครั้ง] 
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (SUNDAY PROGRAM) รุ่นที่ื 17 วิชาการตลาด รับสมัครถึงวันที่ 19 ส.ค. 2561  [อ่าน 96 ครั้ง] 
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (SATURDAY PROGRAM) รุ่นที่ื 16 วิชาการเงินและการธนาคาร รับสมัครถึงวันที่ 19 ส.ค. 2561  [อ่าน 143 ครั้ง] 
<คณะมนุษยศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะศึกษาศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะวิทยาศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะรัฐศาสตร์>
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 รับสมัครถึงวันที่ 18 ก.ค. 2561  [อ่าน 47 ครั้ง] 
<คณะเศรษฐศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะวิศวกรรมศาสตร์>
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รับสมัครถึงวันที่ 13 ก.ค. 2561  [อ่าน 1501 ครั้ง]
<คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะและสาขาวิชาอื่นๆ>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>