<คณะนิติศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะบริหารธุรกิจ>
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร รับสมัครถึงวันที่ 03 ก.พ 2562 [อ่าน 136 ครั้ง] 
    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program หัวหมาก รุ่นที่ 27 วิชาเอกการจัดการ, วิชาเอกการเงินและการธนาคาร รับสมัครถึงวันที่ 02 ก.พ 2562 [อ่าน 186 ครั้ง] 
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for IT-Smart Program (รุ่นที่ 14) รับสมัครถึงวันที่ 15 ก.พ 2562  [อ่าน 811 ครั้ง]
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional Lerders) รุ่นที่ 4 รับสมัครถึงวันที่ 25 ม.ค. 2562  [อ่าน 1392 ครั้ง]
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers (รุ่นที่ 14) รับสมัครถึงวันที่ 15 ก.พ 2562  [อ่าน 976 ครั้ง]
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders รุ่นที่ 19 สาขาการจัดการ รับสมัครถึงวันที่ 25 ม.ค. 2562  [อ่าน 1187 ครั้ง]
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต VL (Twilight Program) รุ่นที่ 15 สาขาการเงินและการธนาคาร (เรียนวันเสาร์วันเดียว) และ สาขาการบัญชี (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) โทร.02-3108955-6 รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562  [อ่าน 1397 ครั้ง]
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 10 สาขาการจัดการ (เรียนวันเสาร์วันเดียว) โทร.02-3108955-6 รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562  [อ่าน 1493 ครั้ง]
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 8 สาขาการเงินและการธนาคาร และ สาขาการตลาด (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) โทร.02-3108955-6 รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562  [อ่าน 1155 ครั้ง]
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 15 (สาขาการจัดการและการตลาด) รับสมัครถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562  [อ่าน 1447 ครั้ง]
<คณะมนุษยศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะศึกษาศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะวิทยาศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะรัฐศาสตร์>
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย(รุ่นที่ 23) รับสมัครถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562  [อ่าน 64 ครั้ง] 
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร(รุ่นที่ 20) รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ 2562  [อ่าน 48 ครั้ง] 
    รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการสำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 17 รับสมัครถึงวันที่ 30 ม.ค. 2562 [อ่าน 455 ครั้ง]
<คณะเศรษฐศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะวิศวกรรมศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะและสาขาวิชาอื่นๆ>
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่น 19) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัครถึงวันที่ 11 ก.พ 2562 [อ่าน 277 ครั้ง]