<คณะนิติศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะบริหารธุรกิจ>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะมนุษยศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะศึกษาศาสตร์>
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 รับสมัครถึงวันที่ 12 ต.ค. 2561  [อ่าน 968 ครั้ง]
<คณะวิทยาศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะรัฐศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะเศรษฐศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะวิศวกรรมศาสตร์>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>
<คณะและสาขาวิชาอื่นๆ>
<==ไม่มีข่าวประกาศจากโครงการพิเศษ==>