หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์ (โทร.0-2319-0931 และ 0-2319-1900)

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
ตารางค่าใช้จ่าย (เฉพาะปริญญาโท)

คณะนิติศาสตร์ (โทร.0-2310-8188)

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต       [เงื่อนไขการรับสมัคร]

คณะบริหารธุรกิจ (โทร.0-2310-8221)


- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์ (โทร.0-2310-8263)


- บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ไทยศึกษา
- การแปล (อังกฤษ-ไทย)
- การแปล (ฝรั่งเศส-ไทย)
- ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
- ประวัติศาสตร์
    (ไม่เปิด)
- สื่อสารมวลชน                 [เงื่อนไขการรับสมัคร]
- เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน         [เงื่อนไขการรับสมัคร]
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์ (โทร.0-2310-8335-41,8327)

- พัฒนคหเศรษฐศาสตร์
- การประเมินและวิจัยการศึกษา    (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
- เทคโนโลยีการศึกษา
- นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
- พลศึกษา
- การอุดมศึกษา    (ไม่เปิด)
- การบริหารการศึกษา
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       [เงื่อนไขการรับสมัคร]
- พื้นฐานการศึกษา   (ไม่เปิด)
- สุขศึกษา         (ไม่เปิด)
- การวิจัยการศึกษา
- การสอนภาษาอังกฤษ

- การสอนภาษาไทย             [เงื่อนไขการรับสมัคร]
- คณิตศาสตรศึกษา
- การบริหารการศึกษาพิเศษ

- การพัฒนาการศึกษา

- การสอนสังคมศึกษา
- การสอนวิทยาศาสตร์
- จิตวิทยาพัฒนาการ...............................
[เอกสารเพิ่มเติม]
- จิตวิทยาการให้คำปรึกษา......................
[เอกสารเพิ่มเติม]
- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ.........
[เอกสารเพิ่มเติม]
- จิตวิทยาคลินิกและชุมชน......................
[เอกสารเพิ่มเติม]
- ภูมิศาสตร์
- จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
  (ไม่เปิด)
- การศึกษาพิเศษ


คณะวิทยาศาสตร์ (โทร.0-2319-2199)

- เคมีประยุกต์
- ชีววิทยา
- คณิตศาสตร์      
[เอกสารเพิ่มเติม]
- ฟิสิกส์
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- สารสนเทศทางสุขภาพ


คณะรัฐศาสตร์ (โทร.0-2310-8469-70)

- รัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ (โทร.0-2310-4531,4527)

- เศรษฐศาสตร์


 
©บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-310-8560-65

กลับสู่ด้านบน

กลับสู่ด้านบน